Synodalność konstytutywnym wymiarem posługi Kościoła we współczesnym świecie

Autor

Słowa kluczowe:

synod, kościół partykularny, wspólnota, synodalność, braterska wspólnota komunii

Abstrakt

Sobór Watykański II zaakcentował podmiotowy charakter Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego zgromadzonego przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, który jest dla świata w Chrystusie „sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (zob. KK 1; 4). Odczytany na nowo Kościół, jako wspólnota Ludu Bożego, którą nieustannie podtrzymuje jednoczące działanie samego Trójjedynego Boga, jest komunią osób, która wypływa z udziału we wspólnocie Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Synodalność nakazuje wiernym, by wsłuchując się w Boga Trójjedynego, podążali razem. Tylko takie postępowanie umożliwi uczestnictwo w misyjnej działalności Kościoła, tworząc i umacniając jego komunię. Tego rodzaju działanie stanowi „konstytutywny wymiar Kościoła”. Ojciec Święty Franciszek, stwierdził, że „właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.

Bibliografia

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, Watykan 2021.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Świętej Inaugurującej V Konferencję Generalną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida, 13 maja 2007, AAS 99 (2007).

Bujak J., Nauczanie papieża Franciszka o synodalności w kontekście współczesnej refleksji

teologicznej i ekumenicznej, „Collectanea Theologica” 2021, t. 91, nr 1.

Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, Watykan, 17 października 2015 r., „L’Osservatore Romano” wyd. pl. n. 11 (377)/2015, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html, dostęp: 04.03.2022.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013).

Franciszek, Encyklika Fratelli tutti (3 października 2020).

Franciszek, Konstytucja apostolska Episcopalis communio (15 września 2018).

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (24 maja 2015).

Franciszek, List do Ludu Bożego (20 sierpnia 2018).

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Sensus fidei w życiu Kościoła (2014), https://www.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/december/documents/papa--francesco_20141205_commissione-teologica-internazionale.html, dostęp: 04.03.2022.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła (2 marca 2018), https://katowicka.pl/synod-o-synodalnosci/2066-synodalnosc-w-zyciu-i-misji-kosciola, dostęp: 04.03.2022.

Sobór Watykański II, Dekret Unitatis redintegratio (21 listopada 1964).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum (18 listopada 1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium (21 listopada 1964).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes (7 grudnia 1965).

Synodalność konstytutywnym wymiarem Kościoła – sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, 04.12.2021, https://www.ekai.pl/synodalnosc-konstytutywnym-wymiarem-kosciola-sympozjum-polskiego-stowarzyszenia-pastoralistow/, dostęp: 04.03.2022.

Szafrański L.A., Kairologia. Zarys nauki o Kościele w świecie współczesnym, Lublin 1990.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>