Uwarunkowania psychologiczno-pedagogiczne i aksjologiczne młodzieży w okresie dorastania

Autor

  • Grzegorz Księżak

Słowa kluczowe:

adolescent, rozwój społeczny, rozwój moralny, rozwój światopoglądowy, rozwój rleigijny, wartości

Abstrakt

Tożsamość człowieka, jego indywidualna hierarchia wartości, symbole, z jakimi łączy poczucie szczęścia, rozwijają się w ciągu całego życia, kluczowy jest jednak etap adolescencji. Na przestrzeni kilku lat, które obejmują proces dorastania, dokonują się przemiany w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym mające umożliwić jednostce podjęcie nowych ról społecznych i kolejnych zadań rozwojowych. Niniejszy artykuł podejmuje próbę ukazania rozwoju społecznego, moralnego, światopoglądowego i religijnego, jaki dokonuje się w życiu człowieka wchodzącego w dorosłość.

Bibliografia

Adamczyk D., Psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka, ZFK (2013) nr 3 (51), s. 43-54.

Baniak J. (red.), Religijna i moralna kondycja młodzieży polskiej – mity i rzeczywistość, Poznań 2005.

Chałupniak R., Kostorz J., Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.

Dziekoński S. (red.), Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa 2002.

Erikson E.H., Tożsamość i cykl życia, tłum. M. Żywicki, Poznań 2004.

Gała A., Trudności wychowawcze w wieku dorastania, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.

Gubała W., Wychowanie moralne młodzieży, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.

Jaklewicz T., Skąd sumienie wie, co jest dobre, a co złe, „Gość Niedzielny” 8 (2007), s. 17.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Koska W., Katechetyka, Poznań 1993.

Kurzydło D., Udział rodziców w procesie wzrostu wiary dzieci, „Episteme” nr 102 (2010), s. 165-178.

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1976.

Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996.

Murawski R., Rozwój religijny, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.

Namysłowska I, Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), w: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, Warszawa 1997.

Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1983.

Offmański A., Katecheza młodzieżowa na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003.

Pomianowski R., Psychologiczne problemy kształtowania się religijności i jej dewiacje, „Seminare” 1975.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Warszawa 1996.

Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, Warszawa 1978.

Sacewicz A., Sprycha K., Wartości religijne w okresie adolescencji, ZFK (2007) nr 4 (28), s. 65-72.

Sondej M., Rozwój społeczny młodzieży, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. R. Murawski, Warszawa 1989.

Szambelan K., Tyszkowa M., Samoocena uczniów w wieku dorastania i ich pozycja w grupie rówieśniczej, „Psychologia Wychowawcza” 1974.

Świda-Ziemba H., Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2002.

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, Warszawa 1999.

Wolicki M., Charakterystyka psychologiczna okresu gimnazjalnego, w: Katecheza dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Jak cytować

Księżak, Grzegorz. 2022. „Uwarunkowania Psychologiczno-Pedagogiczne I Aksjologiczne młodzieży W Okresie Dorastania”. Zeszyty Formacji Katechetów 85 (1):65-76. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1353.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>