Rola i miejsce słowa Bożego w formacji wspólnot neokatechumenalnych

Autor

  • Dominik Kiełb

Słowa kluczowe:

droga neokatechumenalna, katechumenat, ewangelizacja, formacja, kerygmat, świadectwo

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania formacji pochrzcielnej opartej na słowie Bożym, a realizowanej na Drodze Neokatechumenalnej. Punktem wyjścia będzie określenie roli i miejsca słowa Bożego w procesie ewangelizacji oraz charakterystycznych form kontaktu ze słowem Bożym we wspólnotach neokatechumenalnych. Dobra Nowina jest w stanie przemienić osobę poprzez poszczególne etapy dojrzewania wiary i życia nią. Usłyszany Kerygmat jest początkiem formacji człowieka, której zasadniczym celem jest osobiste i głębokie nawrócenie. Formacja jednak nie kończy się tylko na tych etapach, ale prowadzi dalej, do pogłębionego wnikania w istotę życia chrześcijańskiego poprzez stopniowe i radykalne życie Ewangelią. Naturalnym następstwem słyszanego słowa Bożego w procesie formacji jest misja. W artykule ukazano w jaki sposób duchowni i świeccy będący na Drodze Neokatechumenalnej spełniają posłannictwo świadków Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Dzięki zaangażowaniu się w tego rodzaju formację przyczyniają się w sposób zasadniczy do szerzenia Ewangelii poprzez formę preewangelizacji, jaką jest świadectwo życia chrześcijańskiego oraz na dalszym etapie poprzez katechezę.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est”, Kraków 2005.

Blazquez R., Wspólnoty Neokatechumenalne, Lublin 1989.

Cencini A., Słowo Boże i formacja ciągła, „Zeszyty Formacji Duchowej” 31:2006, s. 8-14.

Cholewiński A., ABC chrześcijaństwa, Kraków 2002.

Cordes J., Znaki Nadziei: ruchy i nowe rzeczywistości wżyciu Kościoła w wigilię Jubileuszu, Częstochowa 1998.

Czerwiński A., Droga odkrywania łaski chrztu, „Słowo Wśród Nas” nr 3(26) 4:1994, s. 50-61.

Droga Neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i Jana Pawła II, Lublin 1993.

Dyk S., Duch-Słowo-Kościół: Biblijny model ewangelizacji, Lublin 2007.

Głowa W., Rola posługi słowa w ewangelizacji parafii, w: Słowo-Liturgia-Wspólnota: dynamika współczesnej parafii, red. Cz. Krakowiak, P. Kulbacki, Kraków-Lublin 2006, s. 9-19.

Jaklewicz T., Pascha - narodziny nadziei, „Gość Niedzielny” 12:2005, s. 14-15.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności powołania misyjnego „Redemptoris missio”, Watykan 1992.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”, Watykan 1979.

Jankowski A., Kerygmat w kościele apostolskim, Częstochowa 1989.

Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. II, Poznań 2002.

Kerygmat-Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie: kim jest dla ciebie Jezus Chrystus?, red. Z. Czerwiński, http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php?option=comcontent&task=view&id=162&Itemid=54, dostęp: 10.03.2020.

Kiernikowski Z., Kościół Wspólnotą Odkupionych Grzeszników, Kraków 2003.

Kiernikowski Z., Potrzeba inicjacji do właściwego słuchania Słowa, „Teologiczne Studia Siedleckie” 5:2008, s. 9-21.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998.

Lewek A., Sekularystyczne tendencje w kulturze europejskiej, w: Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I, Katowice 1995, s. 143-177.

Majka J., Świadectwo chrześcijańskie, jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 77-97.

Niektóre cechy formacji neokatechumenalnej, red. Z. Czerwiński, http://sfd.kuria.lublin.pl/index.php?option=com-content&view&id=110&Itemid=1, dostęp: 10.03.2020.

Paweł VI., Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym „Ewangelii nuntiandi”, Watykan 1975.

Sepioło A., Nowa ewangelizacja śladami Jana Pawła II, Kraków 2001.

Spieker M., Misja człowieka świeckiego w świecie, „Communio” 8:1993, s. 350-367.

Stanula E., Katechumenat, w: Encyklopedia katolicka, t. 8. Lublin 2000, kol. 1055-1057.

Statut Drogi Neokatechumenalnej zatwierdzony definitywnie, Lublin 2008.

Wons K., Jak żyć Słowem Bożym na co dzień, Kraków 2010.

Wysocka A., Droga Neokatechumenalne powrót do źródeł, „Idziemy” nr 28, 149:2008, s. 18-21.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23