Zadania katechezy w świetle „Dyrektorium o Katechizacji”

Autor

  • Kateryna Szeptycka

Słowa kluczowe:

zadania katechezy, ewangelizacja, nauczanie, documenty Kościoła

Abstrakt

Procesy sekularyzacyjne, którym poddany jest człowiek w dzisiejszym społeczeństwie, stanowią zagrożenie dla życia duchowego. Na skutek rosnącej laicyzacji zanika inicjacja chrześcijańska, staje się znacznie utrudniona. Dlatego można potwierdzić, że sekularyzacja staje się wyzwaniem dla chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła jako instytucji. Zdaniem socjologów sekularyzacja w szerszym znaczeniu jest rozumiana jako zjawisko rozluźnienia więzi z religią i odchodzenia od tradycyjnych instytucjonalnych form religijności. Powstaje pytanie: co zrobić, aby odmienić ten stan rzeczy? Jednym z proponowanych rozwiązań staje się dokument Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Dyrektorium o Katechizacji wydane w 2020 roku. Dokument jest trzecim katechetycznym dokumentem po Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji z 1997 roku oraz Ogólnej Instrukcji Katechetycznej (Directorium Catechisticum Generale) z 1971 roku. Nie ulega wątpliwości, że nowe Dyrektorium o Katechizacji przypomina o nauczaniu katechetycznym w duchu Ewangelii i pobudza katechizowanych do kształtowania życia chrześcijańskiego.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2006.

Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, red. M. Chaberska, Wydawnictwo AA, Kraków [b.r.w.].

Diócesis Católica de Dallas, Formación catequética continua. Creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, Dallas 2010.

Franciszek, Encyklika Lumen Fidei, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2013.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit do młodych i całego Ludu Bożego, Wyd. polskie. Kraków 19, 2019.

Gavaert J., La dimensión experiencial de la catequesis, Madrid 1985.

Gospodarek D., Wyżkiewicz D., Nowe Dyrektorium o katechizacji jest rewolucyjne, https://wiez.pl/2020/09/10/ks-damian-wyzkiewicz-nowe-dyrektorium-o-katechizacji-jestrewolucyjne/[22.12.2021].

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Wydawnictwo TUM, Wrocław 1994.

Jan Paweł II, List o Kulcie Eucharystii, Wydawnictwo TUM, Wrocław 1999.

Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, tom 1, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

Kiciński A., Rozwój dyrektoriów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020), „Roczniki Teologiczne” 11 (2020).

Kmiecik V., Kościół Kościołów. Eklezjologia Jeana Marie Rogera Tilliarda OP (1927-2000), Biblicum, Rumia 2007.

Kopka J., Jednostka wobec moralności-subiektywna wizja przyszłości, w: Wartości postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Kulesa L., Płociennik S., Konsekwencje pandemii COVID-19 dla stosunków międzynarodowych, Warszawa 2020.

Łaguna-Raszkiewicz K., Powrót do wspólnoty miejsca i ludzi – zadanie współczesnej edukacji, „Pedagogika społeczna. Sprawozdanie z badań”, 2/56 (2015).

Majewski M., Tożsamość katechezy integralnej, Poligrafia salezjańska, Kraków 1995.

Mendyk M., Katecheta-nauczyciel, wychowawca, świadek. Jego misja w warunkach nowej ewangelizacji, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, rok VI, 1 (2007).

Nagórny J., Zanik poczucia grzechu w świecie współczesnym, „Kurier Synodalny” 1996 nr 1(22).

Panuś T., Geneza i główne wskazania Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji, w: Katecheza dorosłych. Studia katechetyczne, 2017.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o Katechizacji, Jedność, Kielce 2020.

Pasternak F., Dyrektorium, w: Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, t. IV, Lublin 1995.

Pikor W., Dynamika pojednania z Bogiem w Ps 51, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół, red. G. Baran, Częstochowa 2019.

Snopek J., Religijność w dobie popkultury. Wstęp, w: Religijność w dobie popkultury, red. T. Chachulski, J. Snopek, M. Ślusarska, Warszawa 2014.

Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski – nowe tłumaczenie, Poznań 2002.

Szubartowska A., Zmiana kodu kulturowego młodzieży wyzwaniem dla katechety szkolnego, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010.

Tomasik P., Dokumenty katechetyczne Kościoła, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Biblos, Tarnów 2010.

Tomasik P., Polskie dokumenty katechetyczne dwudziestopięciolecia 1990-2015, w: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, red. M. Zając, Wydawnictwo Natan, Lublin 2015.

Witczyk H., Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia, „Ruch biblijny i liturgiczny” 68 (2015) nr 2.

Wrońska H., Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Білосевич Р., Євангелізація в житті християнина, http://www.love-healing.org.ua/homilies/details/id/396 (18.01.2020).

Pobrania

Opublikowane

2022-03-23

Jak cytować

Szeptycka, Kateryna. 2022. „Zadania Katechezy W świetle «Dyrektorium O Katechizacji»”. Zeszyty Formacji Katechetów 85 (1):102-12. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1356.