Eucharystia – misja i świadectwo

Autor

Słowa kluczowe:

Eucharystia, apostolstwo, misja i świadectwo, ewangelizacja Kościoła

Abstrakt

Dobiega końca trzyletni program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce, zatytułowany: Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła, realizowany w latach 2019-2022. Celem programu było pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia i misji Kościoła we współczesnym świecie. Eucharystia jest zarówno jego źródłem, jak i szczytem. Stanowi serce i centrum całego życia chrześcijańskiego. Jeden z aspektów programu to: Eucharystia daje życie. Niedzielna Eucharystia jest wezwaniem do świętowania i apostolatu. Posłannictwo Kościoła, związane jest z głoszeniem słowa Bożego i przekazywaniem świadectwa we wspólnocie chrześcijańskiej. Świadectwo życia chrześcijańskiego przyczynia się do postępu pracy ewangelizacyjnej Kościoła i odnowy świata w duchu Chrystusowym.

Bibliografia

Benedykt XVI, Caritas in veritate, Watykan, 7 lipca 2009 r.

Benedykt XVI, Porta fidei, Watykan, 1 października 2011 r.

Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, Watykan, 22 lutego 2007 r.

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Franciszek, Evangelii gaudium, Watykan, 24 listopada 2013 r.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone w czasie audiencji generalnej, Watykan,

grudnia 2017 r.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone w ramach katechezy środowej poświęconej

Mszy świętej, Watykan, 4 kwietnia 2018 r.

Frossard A., Spotkałem Boga, Paryż 1972.

Granat W., Dogmatyka katolicka, t. VII: Sakramenty święte, cz. I: Sakramenty

w ogólności. Eucharystia, Lublin 1961.

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan, 17 kwietnia 2003 r.

Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Watykan, 28 czerwca 2003 r.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszone w czasie Mszy Świętej podczas Światowych Dni Młodzieży, Rzym – Tor Vergata, 20 sierpnia 2000 r.

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, Watykan, 7 października 2004 r.

Jan Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji XIX Światowego Dnia Młodzieży, Rzym, 22 lutego 2004 r.

Jan Paweł II, Przemówienie o Eucharystii wygłoszone do młodych, Kraków, 10 czerwca 1987 r.

Jan Paweł II, Redemptoris missio, Watykan, 7 grudnia 1990 r.

Jan Paweł II, Vita consecrata, Watykan, 25 marca 1996 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Konferencja Episkopatu Polski, „Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła”.

List na Rok Eucharystii, Warszawa, 22 października 2004 r.

Kongregacja ds. Kleru, Directorium catecheticum generale, Watykan, 1 kwietnia 1971 r.

Lijka K., Sztuka celebrowania liturgii, „Studia Gnesnensia” 2011, t. XXV, s. 225-240.

Marek Z., Eucharystia – dlaczego taka ważna?, https://deon.pl/wiara/rekolekcje-wielkopostne/eucharystia-dlaczego-taka-wazna,223647, dostęp online:03.08.2022.

Marek Z., Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków 2007.

Mazur J., Homilia wygłoszone w czasie Mszy Świętej w konkatedrze pw. św. Aleksandra, Suwałki, 28 lutego 2021 r.

Nadolski B., „W drodze do liturgii”. Z zagadnień propedeutyki liturgicznej, Poznań 1998.

Papieski Komitet Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, „Eucharystia – źródło i szczyt posłannictwa Kościoła”. Refleksje teologiczne i duszpasterskie przed 51. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym Cebu, Filipiny, 24-31 stycznia 2016 roku, Poznań 2015.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan, 8 grudnia 1975 r.

Przygoda W., Laikat i formy apostolstwa świeckich, w: Teologia pastoralna, t. 1. Teologia pastoralna fundamentalna, red. R. Kamiński. Lublin 2000, s. 392-416.

Rojek M., Tajemnica Eucharystii wciąż żywa w Kościele, „«Resovia Sacra». Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 1995, nr 2, s. 15-29.

Wolański B., „Świętowanie niedzieli a misja”. Teologiczno-pastoralne przestanki chrześcijańskiego przeżywania dnia Pańskiego, w: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2021-2022. Zeszyt teologiczno-pastoralny, Katowice 2021, s. 25-32.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2022. „Eucharystia – Misja I świadectwo”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):31-41. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1360.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>