Biblijne podstawy ukazywania sensu cierpienia w katechezie szkolnej

Autor

  • Łukasz Białas

Słowa kluczowe:

cierpienie, Biblia, sens, Pascha

Abstrakt

Cierpienie w swych wielu wymiarach nie tylko od zawsze dotykało człowieka, lecz także pobudzało go do szukania odpowiedzi o sens, pochodzenie i cel wszelkich bolesnych przeżyć. Jako doświadczenie egzystencjalne cierpienie pozostaje w szczególnym polu zainteresowań katechezy, której zadaniem jest ukazanie chrześcijańskiego stanowiska wobec tego zagadnienia. A stanowisko to wyrasta z wierności Biblii, która jest, jak stwierdził to św. Jan Paweł II, w dosłownym tego słowa znaczeniu „wielką księgą o cierpieniu” (Salvifici doloris, 6). Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest najważniejszym źródłem katechetycznego nauczania – także refleksji o cierpieniu. Mówiąc na katechezie o cierpieniu należy czynić to w taki sposób, by ukazać jego głęboki sens w kontekście Pisma Świętego, a szczególnie w świetle tajemnicy Paschalnej – męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Bibliografia

„Biblia Tysiąclecia”. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Chlewiński Z., Formacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski, Lublin 1989, k. 389.

Dziwosz E., Słowo Boże w procesie nauczania katechetycznego na podstawie adhortacji posynodalnej Benedykta XVI „Verbum Domini”, „Studia Katechetyczne” 8, s. 177-189.

Jan Paweł II, List Apostolski Salvifici doloris.

Jankowski S., Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych, „Ateneum Kapłańskie” 555-556/2-3 (2001).

Kostorz J., Problematyka umierania i śmierci w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w: Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 217-227.

Langkammer H., Biblia o cierpieniu, w: Cierpienie i śmierć, red. A. Nowak, „Homo meditans” XIII, Lublin 1992.

Lemański J., Sługa JHWH (Iz 53,10-11a) i problem zmartwychwstania, „Verbum Vitae”15 (2009), s. 3559.

Leon-Dufour X., Cierpienie, w: Słownik Teologii Biblijnej, tł. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Offmański A., Propozycja modelu katechezy ewangelizacyjnej, w: Katecheza Ewangelizacyjna.

Poszukiwania koncepcji, pr. zb., red. P. Mąkosa, Lublin 2010.

Panuś T., Katecheza jako szansa formowania współczesnej młodzieży, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 4 (45), s. 25-40.

Panuś T., Katecheza jako szansa formowania współczesnej młodzieży, „Polonia Sacra” 20 (2016) nr 4 (45), s. 25-40.

Poleszak L., Doświadczenie cierpienia jako próba nadziei i ufności do Boga, „Roczniki Teologiczne” t. LXVII, z. 5 (2020), s. 63-74.

Romaniuk K., Cierpienie. Nowy Testament, EK III 479.

Stachowiak L., Cierpienie. Stary Testament, EK III 478.

Zabielski J., Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci, „Rocznik Teologii Katolickiej” t. XII/2, rok 2013.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Białas, Łukasz. 2022. „Biblijne Podstawy Ukazywania Sensu Cierpienia W Katechezie Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):42-54. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1361.