Etyka w katechezie

Autor

  • Wojciech Wojtyła Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Słowa kluczowe:

osoba, godność, wartości

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie bliskości tematycznej problemów podejmowanych w ramach lekcji religii i etyki. Jego celem jest pokazanie, że obie te dyscypliny do siebie wzajem prowadzą. Miejscem ich spotkania jest koncepcja osoby ludzkiej i jej godności. Zadaniem i misją zarówno etyka, jak i katechety w każdym czasie, jest ukazywanie szczególnej rangi osoby pośród innych bytów widzialnego świata. W przypadku nauczyciela religii katolickiej jest nim także troska o pielęgnowanie wartości inspirowanych aksjologią Ewangelii, tj. miłość, sprawiedliwość, solidarność, miłosierdzie, przebaczenie. Są to zarazem wartości uniwersalne, dające się uzasadnić na drodze naturalnych źródeł poznania.

Bibliografia

Aristotle’s Metaphysics, ed. W.D. Ross, r. 1, Oxford 1981.

Etyka. Etyka prawa. Etyka prawa. Etyka prawnicza, red. S. Sykuna, N. Szutta, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022.

Gryżenia K., Współczesna moralność bez etyki?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”12/1 (2009), s. 205-217.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska O katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, Rzym 28 II 1980.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 4 III 1979.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawionej na Placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1, Polska, Kraków 2008, s. 30-33.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994.

Lorda J.L., Moralność – sztuka życia, tłum. P. Rak, Apostolicum, Warszawa-Ząbki 1999.

Maryniarczyk A., Realistyczna interpretacja rzeczywistości. Zeszyty z metafizyki nr 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.

Styczeń T., Objawiać osobę, w: Wprowadzenie do etyki, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1993, s. 13-21.

Styczeń T., Uwagi o istocie moralności, w: Wprowadzenie do etyki, red. A. Szostek, M. Filipiak, Lublin 1993, s. 28-42.

Szostek A., Pogadanki z etyki, wyd. III, Częstochowa 2008.

Szostek A., Rola pojęcia godności w etyce, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8-9, s. 77-91.

Szostek A., Wolność – prawda – sumienie, „Ethos” 4 (1991), nr 14/16, s. 25-37.

Ślipko T, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Św. Leon Wielki, Sermones, 21, 2-3: PL 54, 192 A.

Wojtyła K., Aby Chrystus się nami posługiwał, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1978, s. 127-182.

Wojtyła K., Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Wojtyła W., Godność osoby ludzkiej – fundamentem personalizmu chrześcijańskiego, w: Człowiek drogą Kościoła. Tradycja i współczesność, red. P. Turzyński, W. Wojtyła, Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2020,

s. 213-229.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-05

Jak cytować

Wojtyła, Wojciech. 2022. „Etyka W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 86 (2):91-100. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1365.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>