Eklezjalny wymiar Sakramentu Bierzmowania

Autor

  • Daniel Reguła

Słowa kluczowe:

wtajemniczenie, kościół, chrzest, bierzmowanie, communio

Abstrakt

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej budują wspólnotę Kościoła. Przez swój mistagogiczny charakter ukazują wierzącym Kościół jako zaplanowany przez Boga obraz przyszłego Jeruzalem. Swoje urzeczywistnienie osiąga on w tajemnicy wcielenia Jezusa Chrystusa oraz Jego Passze i Zesłaniu Ducha Świętego. Kościół jest także narzędziem uświęcenia, które prowadzi do ostatecznego zjednoczenia człowieka z Bogiem. Bierzmowanie zobowiązuje chrześcijanina do „mężnego wyznawania wiary oraz postępowania według jej zasad”, przez co wzrasta wspólnota Kościoła. Bierzmowany jest zatem zobowiązany do apostolatu oraz życia z wiary, czego wyrazem będzie podejmowanie określonych funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Bibliografia

Bear N. YouCat Bierzmowanie. Przewodnik dla katechetów i animatorów, Częstochowa 2015.

Chrostowski W., Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2001.

Jagodziński M., Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego działania eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002.

Jan Paweł II, Novo Millennio inneunte, Rzym, 6 stycznia 2001 r.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom, Warszawa, 2 października 2007 r.

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, Warszawa 6 kwietnia 2017 r.

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, Warszawa, 9 marca 2006 r.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, Rzym, 28 maja 1992 r.

Krakowiak Cz., Katechumenat chrzcielny dorosłych w dokumentach posoborowych, Lublin 2003.

Królikowski J., Bóg jeden w trzech Osobach. Taka jest wiara Kościoła, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/jeden_w3osobach.html, dostęp: 24.05.2013.

Matwiejuk K., Liturgiczna posługa wiernych świeckich, „Anamnesis” 2007, nr 51, s. 82-90.

Mielnicki K., Gołębiowski M., Parszewska E., Ułożyć życie z Bogiem. Przewodnik do spotkań przed bierzmowaniem, Kielce 2017.

Obrzędy Bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2019.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2009.

Ratzinger J., Ofiara, sakrament i kapłaństwo w rozwoju Kościoła, w: Opera omnia, t. 12: Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Lublin 2012, s. 81-100.

Schneider T., Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, Wrocław 1990.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes,, Rzym, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Rzym, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum conciulium, Rzym, 4 grudnia 1963 r.

Pobrania

Opublikowane

2023-01-22

Jak cytować

Reguła, Daniel. 2023. „Eklezjalny Wymiar Sakramentu Bierzmowania”. Zeszyty Formacji Katechetów 88 (4):44-52. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1386.