Natura ofiarnicza Eucharystii w oparciu o encyklikę Ecclesia de Eucharistia papieża Jana Pawła II

Autor

  • Sylwester Jaśkiewicz

Słowa kluczowe:

Eucharystia, Ofiara Chrystusa, encyklika Ecclesia de Eucharistia, natura ofiarnicza

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie ofiarniczego charakteru Eucharystii w oparciu o en-cyklikę papieża Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia. Dokument ten, u początku no-wego stulecia i tysiąclecia koncentruje uwagę na najcenniejszym skarbie Kościoła, jaki został mu powierzony, a jest nim uobecniająca się właśnie poprzez Eucharystię jedyna i ostateczna odkupieńcza ofiara Chrystusa. Każda Eucharystia nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, ani też jakąś odrębną ofiarą, ale uobecnia sakramentalnie ofiarę Krzyża, przy czym w żaden sposób jej nie powiększa, niczego jej nie dodaje ani jej nie pomnaża. Pełne rozumienie natury ofiarniczej Eucharystii oznacza także to, w czym ofiara ta znaj-duje swoje wypełnienie, a więc tajemnicę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ponie-waż Eucharystia powinna być przeżywana w swej integralności, dlatego też obok ofiary, istotnymi jej wymiarami są obecność i uczta. Ofiarnicza natura Eucharystii domaga się ofiarniczej postawy wiernych.

Bibliografia

Bańsko M. (red.), Inny Słownik Języka Polskiego PWN, t. 1 P...Ż, Warszawa 2000.

Bartnik Cz.St., Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2012.

Burke R.L. Kard., Boża miłość stała się Ciałem. Najświętsza Eucharystia jako sakrament miłości,tłum. I. Porowicz, Kraków 2015.

Eucharystia stworzyła Kościół. Rozmowa z Tomaszem Kwietniem OP, w: J. Brodniewicz (red.), Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, M. Zięba (komentarze), P. Kozacki (rozmawiał), Poznań 2003, s. 301-317.

Hauke M., Eucharystia: źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” – 17 kwietnia 2003 roku, w: Jan Paweł II teolog. Komentarze do encyklik, G. Borgonovo, A. Cattaneo (red.), tłum. R. Cielicki, Warszawa 2009, s. 275-294.

Iwiński G., Eucharystia – ukierunkowane na wieczność życie Kościoła w kontekście encykliki „Ecclesia de Eucharistia”,„Teologia Dogmatyczna” 1 (2007), s. 71-81.

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (O Eucharystii w życiu Kościoła), Watykan 2003.

Jaśkiewicz S., Eucharystia pokarmem duszy. Św. Augustyn o Eucharystii, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 41 (2013), s. 45-56.

Karkosz T., Istotne problemy odnowy metodologicznej traktatu o Eucharystii w połowie XX wieku (praesentia realiter, sacrificium, sacramentum, communio), „Teologia Dogmatyczna” 1 (2007), s. 33-51.

Michalczak K., Eucharystia na przestrzeni wieków, „Teologia dogmatyczna” 1 (2007), s. 9-31.

Migut B., Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary, „Seminare” 23 (2006), s. 11-28.

Nadolski B., Integralna wizja Eucharystii, w: Refleksja nad encykliką „Ecclesia de Eucharistia vivit” O Eucharystii w życiu Kościoła. Materiały z sympozjum dla osób konsekrowanych pod patronatem komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (Jasna Góra, 23-24 października 2003 r.), Bp St. Cichy (red.), Katowice 2004, s. 11-25.

O’Collins G., Farrugia E.G., Zwięzły słownik teologiczny, tłum. J. Ożóg, Kraków 1993.

Ozorowski E., Przeistoczenie, w: Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa 2007, s. 227.

Sesboüé B., Eucharystia i ofiara mszy świętej, w: H. Bourgeois, B. Sesboüé, P. Tihon, Znaki zbawienia. Historia dogmatów, t. 3, tłum. P. Rak, Kraków 2001, s. 140-150.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 1993.

Downloads

Opublikowane

2020-02-03

Jak cytować

Jaśkiewicz, Sylwester. 2020. „Natura Ofiarnicza Eucharystii W Oparciu O Encyklikę Ecclesia De Eucharistia papieża Jana Pawła II”. Zeszyty Formacji Katechetów 77 (1):29-38. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/14.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna