Wychowywać do prawdy w epoce postprawdy

Autor

  • Wojciech Wojtyła Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Słowa kluczowe:

osoba, wartości, edukacja

Abstrakt

Tezą artykułu jest przekonanie, że w sytuacji zdobywającego współcześnie duży rozgłos niebezpiecznie modnego pojęcia i zjawiska „postprawdy”, w imię dobra osoby ludzkiej, należy ukazywać najściślejsze powiązania prawdy i edukacji. Sensem i celem edukacji, która jest zinstytucjonalizowaną odpowiedzią na racjonalną i spotencjalizowaną naturę człowieka, jest przekazywanie prawdy a także formowanie wychowanków w duchu wartości, dla których prawda jest fundamentem. Otwarcie na obiektywną prawdę, zwłaszcza prawdę o człowieku jako bycie osobowym, chroni szkołę przed groźnymi dla samego człowieka i społeczeństwa wszelkiego autoramentu ideologiami.

Bibliografia

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Księga X, 7, 1177B-1178a, przełożyła i komentarzem opatrzyła D. Gromska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011.

Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 2000.

Chałas K., Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom misją nauczyciela, Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli, nr 1 (2017), s. 11-30.

Chenu M.-D, Święty Tomasz z Akwinu i teologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Chudy W., Społeczeństwo zakłamane, t. 2: Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallotinum, Poznań 1968, s. 313-324.

Flader M., Postprawda jako efekt błędnego poszukiwania prawdy, „Teologia i człowiek”, Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 44 (2018) 4, s. 41-55.

Gilson E., Tomizm, Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Rybałt, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.

Glanzberg M., „Truth”, https://plato.stanford.edu/entries/truth/ (dostęp: 14.02.2022).

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (14.09.1998), AAS 91 (1998).

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 9 czerwca 1987 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, red. P. Ptasznik, Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 322-326.

Jan Paweł II, Przemówienie do świata nauki, KUL, 9.06.1987 r., https://www.kul.pl/przemowienie-ojca-swietego-do-swiata-nauki,art_75285.html (dostęp: 25.04.2023).

Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek, 6 czerwca 1991 r., w: tenże, Dzieła zebrane, t. IX, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1, Polska, red. P. Ptasznik i in. Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 522-525.

Jędrzejewski A., Nikt nie jest dobry w samotności. Filozofia społeczna ks. Józefa Tischnera, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp Jana Chrapka w Radomiu, Radom 2007.

Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.

Krąpiec M. A., Człowiek – dramat natury i osoby, w: tenże, Człowiek, kultura, uniwersytet, Lublin 1998.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009.

Lekka- Kowalik A. , Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka, Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli, nr 1 (2017), s. 75-86.

Maryniarczyk A., Metafizyka osoby: św. Tomasz z Akwinu, Mieczysław A. Krąpiec, Karol Wojtyła, w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, red. P. Mazur, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 s. 83-100.

Maryniarczyk A., Zeszyty z metafizyki IV. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Lublin 2000.

Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994.

Post-truth: hasło w Oxford English Dictionaries, https://languages.oup.com/word-of-the--year/2016/ (dostęp: 14.02.2022).

Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, Poznań 2009.

Stróżewski W, Istnienie i wartość, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981, s. 122.

Stróżewski W., Filozofia i kryzys wartości, w: tenże, O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 161-181.

Styczeń T. , Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, w: tenże, Wolność w prawdzie, red. A. M. Wierzbicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.

Szostek A., Śladami myśli świętego. Osoba ludzka pasją Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2014.

Ślęczka P., „Prawda jest jak powietrze” – Wojciecha Chudego filozofia kłamstwa społecznego, „Ethos” 2007, nr 3-4 (79-80), s. 152-162.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t.2, Etyka społeczna, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1982.

Tesich S., A Goverment of lies, „The Nation” January 6/13 1992, s. 12-14.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, praca zbiorowa: D. von. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, W drodze, Poznań 1982, s. 51-149.

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, tłum. zbiorowe, t. 1-34. Londyn 1962-1986.

Wojtyła K., „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994, s. 195-196.

Wojtyła W., Alfabet Jana Pawła II, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2018.

Życiński J., Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożytnej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Wojtyła, Wojciech. 2023. „Wychowywać Do Prawdy W Epoce Postprawdy”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):5-14. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1408.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>