Nauczyciele religii katolickiej wobec wyobrażeń dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców

Autor

  • Andrzej Kiciński
  • Natalia Kalinowska

Słowa kluczowe:

autyzm, religia, rodzice, katecheci

Abstrakt

Ministerstwo Edukacji i Nauki we wszystkich podstawach programowych dotyczących przedszkoli i szkół zwraca szczególną uwagę na uczniów z różnymi niepełnosprawnościami w logice edukacji włączającej. W roku szkolnym 2022/2023 nastąpiły zmiany w zasadach awansu zawodowego nauczycieli, które dotyczą również nauczycieli religii katolickiej. Nauczyciele mają nabyć więcej wiedzy, umiejętności i zaangażować się na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To opracowanie skupia się na obszarze pedagogiki specjalnej, która pomaga zrozumieć współczesne osiągnięcia naukowe dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu, a zwłaszcza pragnie wyznaczyć nowe spojrzenie na dorosłość dotkniętych tym problemem. Badania zostały przeprowadzone w 2022 r. Ocena wyobrażenia dorosłości dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w opinii rodziców ma duże znaczenie dla wszystkich nauczycieli. Jest punktem wyjścia dla planów dydaktycznych i wychowawczych. Jest też ważnym czynnikiem w towarzyszeniu w integralnym rozwoju dziecka. Nauczyciele religii katolickiej wobec wyobrażeń dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców mają sięgać z jednej strony do źródeł katechezy Kościoła, a z drugiej poznawać aktualne badania naukowe, aby ich misja była zakorzeniona w konkretnej sytuacji edukacyjnej.

Bibliografia

Kalinowska N., Wyobrażenia dorosłości dzieci ze spektrum autyzmu w opinii rodziców, Lublin 2022 [mps BKUL].

Kiciński A., Katecheza dorosłych w procesie budowania Kościoła dojrzałego, w: Katecheza dorosłych, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009, s. 141-158. http://hdl.handle. net/20.500.12153/4236.

Kiciński A., Dorosły jako podmiot katechezy, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002, s. 417-428. http://hdl.handle.net/20.500.12153/4228.

Kiciński A., Autyzm. Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych i katecheza. „Katecheta” 59:2015 nr 12 s. 5-16.

Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia, red. A. Prokopiak, Lublin 2020.

Prokopiak A., Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na katechezie w szkole ogólnodostępnej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 56 (4) (2014), s. 61-68.

Prokopiak A., Autyzm – przegląd definicji, etiologia, kryteria diagnostyczne, w: Autyzm i rodzina, red. A. Prokopiak, Z. Palak, Lublin 2017, s. 15-40.

Prokopiak A., Autonomia osób ze spektrum autyzmu. Predyktory psychospołeczne, Lublin 2020.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczyciela, Dz.U. 2022 poz. 1822.

Rybakowski F., Chojnicka I., Dziechciarz P., Horvath A., Znaczenie czynników genetycznych oraz przed- i okołoporodowych w etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu – wskazania do konsultacji genetycznej, „Psychiatria Polska” 2016, nr 50(3), s. 547-548.

Stypuła A., Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka, red. K. Patyk, M. Panasiuk, Sopot 2017, s. 25-48.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-21

Jak cytować

Kiciński, Andrzej, i Natalia Kalinowska. 2023. „Nauczyciele Religii Katolickiej Wobec wyobrażeń dorosłości Dzieci Ze Spektrum Autyzmu W Opinii rodziców”. Zeszyty Formacji Katechetów 91 (3):85-92. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1426.