Katechetyczny wymiar pielgrzymek parafialnych

Autor

  • Dawid Lebowa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

katecheza, wymiary katechetyczne, pielgrzymka, parafia

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione wybrane katechetyczne wymiary w odniesieniu do pielgrzymek parafialnych. Kolejno ukazane wymiary: biblijny, liturgiczny, moralny i eklezjalny ukazują potrzebę katechezy na każdym etapie pielgrzymki. Obecność katechezy na pątniczym szlaku jest niezbędna, ponieważ umożliwia pogłębienie wiary i wyjaśnienie kluczowych kwestii związanych z miejscem świętym jakim jest sanktuarium oraz celebracjami liturgicznymi. Może dotyczyć różnych zagadnień, takich jak znaczenie słowa Bożego, moralności chrześcijańskiej, liturgii oraz Kościoła jako wspólnoty Ludu Bożego. Dzięki katechezie pielgrzymi mogą lepiej zrozumieć duchowy sens podróży oraz z większą świadomością uczestniczyć w celebracjach liturgicznych i obrzędach, co przyczynia się do duchowego wzrostu wiary. Niniejszy artykuł odnosi się do pielgrzymki przez pryzmat katechetycznych wymiarów, zwracając tym samym uwagę na potrzebę dobrze przeprowadzonej katechezy dla pielgrzymujących do miejsc świętych. 

Bibliografia

Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska, Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, (30.09.2010).

Borto P., Eklezjalny wymiar katechezy, w: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, red. J. Czerkawski, Kielce 2013, s. 7-22.

Czerkawski J., Liturgiczny wymiar katechezy, w: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, red. tenże, Kielce 2013, s. 41-62.

Dekret o apostolstwie świeckich, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst łacińsko-polski, Poznań 2002.

Gałan K., Znaczenie pielgrzymki w katechetycznej posłudze Kościoła, w: Nawiedzić dom Matki. 25 lat pielgrzymowania maturzystów lubelskich na Jasną Górę, red. R. Lis, P. T. Goliszek, K. Gałan, Lublin 2009, s. 57-65.

Goliszek P., Wymiar moralny katechezy, w: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, red. J. Czerkawski, Kielce 2013, s. 89-113.

Goliszek P., Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” (4)59(2012) s. 207-225.

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Catechesi tradendae. O katechizacji w naszych czasach, (16.10.1979).

Kamiński R., Parafia. Przemiany w strukturze i funkcjach parafii, Siedlce 2023.

Kiciński A., „Związek małżeński” katechezy z liturgią, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010, s. 73-89.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.

Kowalczyk S., Antropoligiczno-aksjologiczny sens religijnych pielgrzymek, w: Aksjologia turystyki, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2006, s. 127-134.

Krakowiak Cz., Sanktuaria i pielgrzymki, Lublin 2016.

Kudasiewicz J., Wymiar biblijny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Majewski, Kraków 1991, s. 7-31.

Lech S., Wymiar liturgiczny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Majewski, Kraków 1991, s. 63-75.

Nagórny J., Wymiar moralny, w: Podstawowe wymiary katechezy, red. M. Majewski, Kraków 1991, s. 77-99.

Obrzędy pokuty. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie drugie, Dodatek II, Wzory nabożeństw pokutnych, Katowice 1996, s. 197-230.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020.

Siemieniec T., Biblijny wymiar katechezy, w: Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, red. J. Czerkawski, Kielce 2013, s. 269-306.

Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.

Wezmą ślub na pielgrzymce, Gość Niedzielny, wyd. internetowe, https:// lublin.gosc.pl /doc/ 6428050. Wezma-slub-na-pielgrzymce (dostęp 15.03.2024)

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Lebowa, Dawid. 2024. „Katechetyczny Wymiar Pielgrzymek Parafialnych”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):81-88. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1439.