Wychowanie w katechezie szkolnej

Autor

Słowa kluczowe:

katecheza szkolna, wartości ewangeliczne, zadania wychowawcze

Abstrakt

Zadania katechezy szkolnej zainspirowane są sposobem, w jaki Jezus wprowadzał swoich uczniów: zapoznawał ich z tajemnicami Królestwa, uczył modlitwy, proponował ewangeliczne postawy, wtajemniczał uczniów w życie w zjednoczeniu z Nim i między sobą oraz w posłanie. Ta Jezusowa pedagogika ukształtowała potem życie wspólnot chrześcijańskich. Zadania katechezy nie można ograniczyć tylko do wymiaru religijnego, ale trzeba mieć na uwadze całego człowieka. W wychowaniu chodzi o poznanie zbawczej prawdy i przekaz systemu wartości, norm postępowania oraz udzielenie pomocy w poszukiwaniu własnej tożsamości i upodobnienie się do Chrystusa przez służenie innym ludziom. Zadania katechezy szkolnej oparte na Ewangelii są zdolne zespolić ze sobą liczne możliwości i wartości ludzkie, nadać im właściwą perspektywę wychowania, ukazać całościową wizję życia i istotną jego wartość.

Bibliografia

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Sobór Watykański II, Gravissimum educationis, Watykan, 28 października 1965 r.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Watykan, 16 października 1979 r.

Jan Paweł II, Familiaris consortio, Watykan, 22 listopada 1981 r.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan, 2 marca 1979 r.

Jan Paweł II, „Przyszłość człowieka to sam człowiek”. Homilia wygłoszona w czasie Mszy

Świętej dla rodzin w Portugalii, Monte Sameiro, 15 maja 1982 r.

Jan Paweł II, „W imię przyszłości kultury”. Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980 r.

Synod Biskupów, Karta Praw Rodziny, Rzym 1980.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2001.

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Directorium catechisticum generale, Rzym 1997.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 2020.

Papieska Rada ds. Rodziny, „Ludzka płciowość prawda i znaczenie”. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996.

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży – źródła i cele, Toruń 2000.

Bołoz W., Sposoby odnajdywania norm moralnych, „Horyzonty Wiary” 1995, nr 6.

Chałupniak R., Postawa wiary i jej kształtowanie na katechezie, „Katecheta” 2000, t. 44, nr 7-8.

Charytański J., W kręgu zadarł i treści katechezy, Kraków 1992.

Dziekoński S., Wychowanie religijne, w: „Wokół katechezy posoborowej”. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Janczewski Z., „Katecheza w świadomości młodzieży szkół średnich w rejonie pilskim”.

Studium socjologiczno-pastoralne, Poznań 2000.

Klaus B., Dziecko w rodzinie – zasady katolickiego wychowania, w: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. W. Szewczyk, Warszawa 1992.

Kraszewski J., Katechizować, ale jak?, Płock 1995.

Kubik W., Zasadnicze problemy współczesnej dydaktyki w katechezie, „Ateneum Kapłańskie” 1978, t. 418, nr 2.

Kulpaczyński S., Kształtowanie postaw religijnych na katechezie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1988, t. 35, nr 6.

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994.

Kurzydło D., Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła, Kraków 2003.

Maj A., Programy wychowawcze szkoły – ku szkole wychowującej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2003, t. 12, nr 4.

Majewski M., Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995.

Medica G., „Documento di Base”. Komentarz, Torino 1972.

Murawski R., Ewangelizacyjny charakter katechezy, „Ateneum Kapłańskie” 1992, t. 84,

nr 2.

Olbrycht K., Dylematy współczesnego wychowania, „Znak” 1991, nr 43.

Osewska E., Formułowanie celów jednostki katechetycznej, „Katecheta” 2003, t. 47, nr 5.

Pawlina K., Młodzież końca XX wieku, „Ateneum Kapłańskie” 1998, nr 533.

Puchalski G., Perspektywy nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Elbląskie” 2001, nr 3.

Skreczko A., Wychowanie, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.

Szpet J., Ewangelizacyjny wymiar szkolnych lekcji religii, w: Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002.

Szpet J., Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole, Poznań 2002.

Tomasik P., „Ewangelizacja – katecheza – nauczanie religii w szkole”. Wyjaśnienie podstawowych terminów, w: Ewangelizować czy katechizować?, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002.

Wistuba H., Współpraca rodziców z katechetą w nauczaniu wiary, „Katecheta” 1970, nr 14.

Studenski M., „Wraz ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein) odkrywamy prawdę – fundament wychowania”. Konferencja dla duszpasterzy i wychowawców z okazji IV Tygodnia Wychowania w Polsce, twrsk.nazwa.pl/www/images2014/konferencja2014.pdf, dostęp online: 12.01.2015.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2024. „Wychowanie W Katechezie Szkolnej”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):5-13. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1441.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>