„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” w świetle Programu duszpasterskiego KEP na rok 2023/2024

Autor

Słowa kluczowe:

Kościół, synodalność, miłość, uczestnictwo, wspólnota

Abstrakt

Program duszpasterski w roku 2023-2024, przebiegający pod hasłem: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, ma pomóc wszystkim ochrzczonym w realizacji odnowy Kościoła oraz zainicjować działania, które doprowadzą do jak najlepszego urzeczywistniania go jako wspólnoty otwartej i służebnej. Ma zainspirować do podjęcia dzieł miłości braterskiej; rozwijania wdzięczności i bezinteresowności; wzięcia odpowiedzialności za Kościół; świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu i misji Ludu Bożego; solidnej katechezy o wspólnocie Kościoła; krzewienia w środowisku kościelnym duchowości komunii.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem, Watykan, 18 listopada 1965 r.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Gravissimum educationis, Watykan, 28 października 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan, 4 grudnia 1963 r.

Benedykt XVI, „Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”. List o przyczynach kryzysu Kościoła, Watykan, 11 kwietnia 2019 r.

Jan Paweł II, Christifideles laici, Watykan, 30 grudnia 1988 r.

Jan Paweł II, Dives in misericordia, Watykan, 30 listopada 1980 r.

Jan Paweł II, Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, Watykan, 1 października

r.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan, 2 marca 1979 r.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan, 8 grudnia 1975 r.

Benedykt XVI, „Wiara domaga się wspólnoty Kościoła!”. Katecheza wygłoszona podczas

audiencji generalnej, Watykan, 30 października 2012 r.

Franciszek, „«Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła”. Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości upamiętniającej 50. Rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, Watykan, 17 października 2015 r.

Franciszek, „W historii miłości”. Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej w Domu

św. Marty, Watykan, 23 kwietnia 2013 r.

Franciszek, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej na zakończenie XXXVII Światowych

Dni Młodzieży, Lizbona, 6 sierpnia 2023 r.

Franciszek, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej sprawowanej w Domu Świętej

Marty, Watykan, 9 stycznia 2014 r.

Franciszek, Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Młodzieży, Watykan, 9 listopada 2023 r.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: „W stronę Kościoła synodalnego – komunia, uczestnictwo, misja”, Watykan, 9 października 2021 r.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone w czasie audiencji generalnej, Watykan, 1 czerwca

r.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie inauguracji pontyfikatu, Watykan, 22 października 1978 r.

Paweł VI, „Uczestniczyć w życiu Kościoła”. Przemówienie wygłoszone w czasie audiencji

generalnej, Watykan, 14 września 1966 r.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”, Watykan, 29 czerwca 2020 r.

Kongregacja Nauki Wiary, Communionis notio, Watykan, 28 maja 1992 r.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2021.

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Dokument przygotowawczy:

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, Watykan 2021.

Konferencja Episkopatu Polski, „Troska o rodzinę i Kościół”. List pasterski na niedzielę

Świętej Rodziny, Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Wieczorek J., List Biskupa Gliwickiego z okazji 67 tygodnia miłosierdzia, Gliwice, 6 września 2010 r.

Gądecki S., „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Homilia wygłoszona w czasie Mszy

Świętej na rozpoczęcie Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego, Poznań, 16 września

r.

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin 2010.

Czaja A., „Kościół jako wspólnota Ludu Bożego w drodze, otwarta i służebna”. Współuczestnictwo w Chrystusie: dar i zadanie, w: „«Uczestniczę we wspólnocie Kościoła». Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024”. Zeszyt teologicznopastoralny, Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Opole 2023.

Czaja A., Wprowadzenie, w: „«Uczestniczę we wspólnocie Kościoła». Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024”. Zeszyt teologicznopastoralny, Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Opole 2023.

Kasperowicz P., Benedykta XVI „Wymyślanie Kościoła idealnego” w kontekście synodalności papieża Franciszka, „Sympozjum” 2022, r. XXVI, t. 43, nr 2.

Krucina J., Wiara a Kościół jako wspólnota, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. 4, Warszawa 1970.

Krucina J., Wspólnotowa struktura Kościoła, „Znak” 1986, nr 9.

Łabendowicz S., Kościół domem i szkołą komunii, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2012,

t. 45, nr 1.

Łabendowicz S., Wierzę w Kościół Chrystusowy – Kościół wspólnota wiary i miłości, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2023, t. 90, nr 2.

Łaszczyk M., Urzeczywistnianie Kościoła we wspólnocie w świetle pastoralnych zasad

eklezjologii komunii, „Studia Włocławskie” 1998, nr 1.

Majewski M., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986.

Musioł W., Szymczak W., Program duszpasterski „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”,

w: „«Uczestniczę we wspólnocie Kościoła». Program duszpasterski Kościoła w Polsce

na rok 2023/2024”. Zeszyt teologicznopastoralny, Komisja Duszpasterstwa Konferencji

Episkopatu Polski, Opole 2023.

Przygoda W., „«Abyście szli i owoc przynosili» (J 15,16)”. Kościół synodalny wspólnotą miłości zaangażowanej, w: „«Uczestniczę we wspólnocie Kościoła». Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024”. Zeszyt teologicznopastoralny, Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Opole 2023.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1970.

Rosa S., Teologia fundamentalna, Tarnów 1997.

Szymczak W., „Participatio” jako zasada wspólnotowego życia i funkcjonowania Kościoła,

w: „«Uczestniczę we wspólnocie Kościoła». Program duszpasterski Kościoła w Polsce

na rok 2023/2024”. Zeszyt teologicznopastoralny, Komisja Duszpasterstwa Konferencji

Episkopatu Polski, Opole 2023.

Wojtyła K., „U podstaw odnowy”. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.

Goździewicz E., Kościół jest wspólnotą w drodze, https://e-civitas.pl/pl/kosciol/kosciol-

-jest-wspolnota-w-drodze, dostęp online: 27.03.2024.

Kapłańska J., Co to jest communio? – część II, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/jk_communio2.html, dostęp online: 22.03.2024.

Skowronek A.J., Communio – soborowy model Kościoła, https://wiez.pl/2020/12/19/communio-soborowy-model-kosciola/, dostęp online: 22.03.2024.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2024. „«Uczestniczę We wspólnocie Kościoła» W świetle Programu Duszpasterskiego KEP Na Rok 2023/2024”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):23-39. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1442.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>