„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – aspekt synodalności

Autor

  • Mikołaj Kozyra

Słowa kluczowe:

uczestnictwo, zaangażowanie, rok duszpasterski 2023/2024, wspólnota, Kościół, papież Franciszek, synod, synodalność

Abstrakt

Wspólnota Kościoła to żywy organizm, wykraczający poza statyczną strukturę, gdzie każdy z nas odgrywa unikalną rolę dzięki swoim darom i talentom. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pięknie opisuje tę rzeczywistość: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12,4-5). Słowa te uświadamiają nam, że każdy z nas posiada znaczenie i wnosi cenny wkład w życie wspólnoty. Rok Duszpasterski 2023/2024 oraz nauczanie papieża Franciszka skłaniają do głębszej refleksji nad tym, jak w pełni wypełniać naszą rolę w Kościele. Aktywny udział w liturgii, zaangażowanie w działalność grup parafialnych, ruchów katolickich, dzieł charytatywnych i misyjnych – to wszystko sprzyja duchowemu wzrostowi zarówno jednostek, jak i całej wspólnoty. Indywidualne podejście do każdego członka oraz budowanie atmosfery synodalności sprzyjają budowaniu żywotnej wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i miłości. Uczestnictwo w życiu Kościoła to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na dzielenie się wiarą i wzajemne wsparcie w drodze do zbawienia. Jest to również niezwykłe doświadczenie budowania Królestwa Bożego na ziemi, gdzie doświadczamy radości płynącej z bycia częścią czegoś większego, zjednoczeni z Bogiem i z braćmi i siostrami w wierze.

Bibliografia

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – to hasło nowego programu duszpasterskiego, https://www.gosc.pl/doc/8341297.Uczestnicze-we-wspolnocie-Kosciola-to-haslo-nowegoprogramu, dostęp online: 05.03.2024.

Adamczyk J., Rekolekcje zamknięte i okresowe dni skupienia w aspekcie kanonicznym, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2017, t. 26, nr 4.

Archidiecezjalny Zespół Synodalny, Przewodnik konsultacji synodalnych w Archidiecezji poznańskiej dla pierwszego etapu Synodu o synodalności „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, XVI Zgromadzenia Synodu Biskupów, Poznań 2021.

Artemiuk P., Czym jest synodalność?, „Idziemy” 2021, nr 47.

Baldisseri L., Kościół i synod są synonimami, https://kosciol.wiara.pl/doc/6203718.Kosciol-i-synod-sa-synonimami, dostęp online: 02.03.2024.

Biel S., Po co wspólnota?, https://jezuici.pl/2017/09/po-co-wspolnota/, dostęp online: 02.03.2024.

Bieliński P., Co Sobór Watykański II wniósł w życie Kościoła?, https://papiez.wiara.pl/doc/6644822.Co-Sobor-Watykanski-II-wniosl-w-zycie-Kosciola, dostęp online: 07.03.2024.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, Papież Franciszek do młodych: W Kościele jest miejsce dla wszystkich, https://diecezja.pl/aktualnosci/papiez-franciszek-do-mlodychw-kosciele-jest-miejsce-dla-wszystkich/, dostęp online: 06.03.2024.

Blachnicki F., Konferencji o liturgii skierowanej do uczestników oazy w Krościenku w dniu 28 VII 1973, https://konspekty.ponadmurami.pl/eucharystia/eucharystia-jako-zjednoczenie-z-ludzmi-i-bogiem.html, dostęp online: 06.03.2024.

Bp Czaja: Nowy program duszpasterski wyrasta ze świadomości wielkiej potrzeby odnowy Kościoła, https://episkopat.pl/bp-czaja-nowy-program-duszpasterski-wyrasta-zeswiadomosci-

wielkiej-potrzeby-odnowy-kosciola/, dostęp online: 01.03.2024.

Cook M.L., Po co ci wspólnota? Zobacz, dlaczego w Kościele jest ich tak wiele, https://deon.pl/wiara/pytania-o-wiare/po-co-ci-wspolnota-zobacz-dlaczego-w-kosciele-jest-ichtak-wiele,486036, dostęp online: 02.03.2024.

Cyfert M., Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, „Niedziela wrocławska” 2023, nr 48.

Czytanie Pisma Świętego – rozmyślanie nad Pismem Świętym, https://diecezjazg.pl/czytanie-pisma-swietego-rozmyslanie-nad-pismem-swietym/#:~:text=Czytanie%20Pisma%20%C5%9Bw.%20przeprowadzaj%20regularnie%3A%20codziennie%2C%20wzgl%C4%99dnie%20w,%C5%9Bw.%20otwarte%20%E2%80%93%20jak%20gdyby%20czeka%C5%82o%20na%20ciebie, dostęp online: 05.03.2024.

Danecki J.A., Wspólnoty parafialne w duchu synodalności papieża Franciszka, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2024, t. 92, nr 4.

Dziewiecki M., Kim jest ewangelizator?, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2022, t. 85, nr 1.

Fiałkowski M., Współpraca duchownych i świeckich w Kościele w kontekście procesu synodalnego, „Studia Pastorale” 2022, t. 18.

Franciszek, „Spotkać, słuchać, rozeznać”. Przemówienie wygłoszone w czasie Mszy Świętej inaugurującej XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Watykan, 10 października 2021 r.

Franciszek, Evangelii gaudium, Watykan, 24 listopada 2013 r.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, Watykan, 17 października 2015 r.

Franciszek, „Synodalność: droga Kościoła”. Przemówienie wygłoszone w czasie audiencji generalnej, Watykan, 18 września 2021 r.

Gądecki S., Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, https://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/uczestnicze-we-wspolnocie-kosciola, dostęp online: 02.03.2024.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, Watykan, 2 marca 1979 r.

Kajfosz J., Relacje we wspólnocie, https://docelu.biblia.info.pl/artykuly/jpp-rel.htm, dostęp online: 06.03.2024.

Kalbarczyk A., Fazy życia grup parafialnych, „Teologia Praktyczna” 2002, t. 3.

Kaszowski M., Aktywność: Nie obserwować życia „z balkonu”, https://www.teologia.pl/franciszek/franciszek_nie_z_balkonu.htm, dostęp online: 02.03.2024.

Katecheza 9: Czym jest Msza święta?, https://parafianadarzyn.pl/katecheza-9-czym-jest--msza-swieta/, dostęp online: 05.03.2024.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kiciński J., „Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska w dynamice wierności”.

Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego, Lublin, 23 kwietnia 2015.

Kozyra M., Synodalność we wspólnotach parafialnych w nauczaniu Papieża Franciszka, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2024, t. 92, nr 4.

Kućko W., Katecheza IV Przeżywanie wiary we wspólnocie Kościoła, Płock 2022.

Kurpiel T., Chrystocentryczny wymiar nadziei chrześcijańskiej, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2024, t. 91, nr 3.

Łabendowicz S., Synodalność konstytutywnym wymiarem posługi Kościoła we współczesnym świecie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2022, t. 85, nr 1.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Watykan 2021.

Nowakowski L., Kościół jako wspólnota wiary i miłości, https://terezjanki.org/kosciol-jako--wspolnota-wiary-i-milosci/, dostęp online: 02.03.2024.

Ołdakowski K., Papież: Kościół jest „szpitalem polowym” dla najsłabszych, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-05/papiez-kosciol-jest-szpitalem-polowym-dlanajslabszych.html, dostęp online: 01.03.2024.

Papież: Albo „Kościół wychodzi” do ludzi, albo „nie jest Kościołem”, https://www.gosc.pl/

doc/5940594.Papiez-Albo-Kosciol-wychodzi-do-ludzi-albo-nie-jest-Kosciolem, dostęp online: 01.03.2024.

Papież: Synod jest podążaniem wspólną drogą, https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-10/papiez-synod-jest-podazaniem-wspolna-droga.html, dostęp online: 01.02.2024.

Pasierbek P., Papież: służba w Kościele jest darem, a nie umową o pracę, https://opoka.org.pl/News/Kosciol/2019/papiez-sluzba-w-kosciele-jest-darem-a-nie-umowa-o-prace, dostęp online: 05.03.2024.

Paweł VI, „Uczestniczyć w życiu Kościoła”. Przemówienie wygłoszone w czasie audiencji generalnej, Watykan, 14 września 1966 r.

Pietras H., „Ćwiczenia duchowne”. Św. Ignacy Loyola, Kraków 1996.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024 – materiały dla rodzin, rozważania na kolejne niedziele, https://duszpasterstwo.episkopat.pl/, dostęp online: 05.03.2024.

Prusińska D., Liturgiczna Służba Ołtarza, https://aleksandersuwalki.pl/wspolnoty/liturgiczna-sluzba-oltarza, dostęp online: 05.03.2024.

Radzimińska B., ABC synodalności. Cz. I: Uczestnictwo, https://kongreskk.pl/2021/07/12/abc-synodalnosci-cz-i uczestnictwo/#:~:text=Synodalno%C5%9B%C4%87%20to%20spos%C3%B3b%20%C5%BCycia%20i%20dzia%C5%82ania%2C%20kt%C3%B3ry%20anga%C5%BCuje,UCZESTNICTWO%20%E2%80%93%20to%20jeden%20z%20tytu-%C5%82owych%20punkt%C3%B3w%20synodu, dostęp online: 02.03.2024.

Ryłko S., Formacja katolików świeckich: wielkie wyzwanie naszych czasów, „Studia Teologii Dogmatycznej” 2019, t. 5.

Salij J., 11 września. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP, https://teologiapolityczna.pl/11-wrzesnia-komentarz-do-ewangelii-o-jacka-salija-op-1, dostęp online: 05.03.2024.

Salij J., Dlaczego Kościół jest wspólnotą?, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/dlaczego_kocham/k_wspolnota.html, dostęp online: 02.03.2024.

Sawa P., Synodalność Kościoła w ujęciu papieża Franciszka, „Teologia w Polsce” 2023, t. 17, nr 2.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem, Watykan, 18 listopada 1965 r.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Musicam sacram, Watykan, 5 marca 1967 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan, 4 grudnia 1963 r.

Stelmach A., Synodalność – co to właściwie oznacza?, https://pch24.pl/synodalnosc-co--to-wlasciwie-oznacza/, dostęp online: 01.02.2024.

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, http://www.czarnowasy.opole.opoka.org.pl/2023/12/10/uczestnicze-we-wspolnocie-kosciola/, dostęp online: 01.03.2024.

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, https://archidiecezja.pl/uczestnicze-we-wspolnocie--kosciola/, dostęp online: 02.03.2024.

V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Dokument końcowy.

„Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie”, Aparecida 2007.

Warecka A., Na wspólnej drodze, https://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=19684&idd=20, dostęp online: 01.02.2024.

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Dokument przygotowawczy: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, Watykan 2021.

XXII rok nieustannej modlitwy, https://diecezjaelk.pl/2023/12/02/xxii-rok-nieustannej-modlitwy/, dostęp online: 02.03.2024.

Zaangażowanie apostolskie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce, https://www.orrk.pl/iv-kongres-ruchow/733-zaangazowanie-apostolskie-ruchow-i-stowarzyszenkatolickich-w-polsce, dostęp online: 05.03.2024.

Zygmunt S., Synodalność jako powrót do korzeni chrześcijaństwa i narzędzie budowania Królestwa Bożego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2020, t. XXXIII, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Kozyra, Mikołaj. 2024. „«Uczestniczę We wspólnocie Kościoła» – Aspekt synodalności”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):40-62. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1443.