„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – aspekt relacji

Autor

  • Jerzy Andrzej Danecki

Słowa kluczowe:

wspólnota, Kościół, głoszenie, świadectwo, Ewangelia, uczestnictwo, doświadczenie, wiara

Abstrakt

Artykuł podejmuje aktualny problem kryzysu poczucia wspólnotowości w Kościele szeroko rozumianym poczynając od parafii i rodziny, kończąc na Jego powszechności w świecie . Uczestniczę we wspólnocie Kościoła – to hasło nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Program rozpisany jest na rok i rozpoczął się w pierwsza niedzielę Adwentu, czyli 3 grudnia 2023 r. Program ma za zadanie pobudzić nas do refleksji nad własnym uczestnictwem we wspólnocie Kościoła oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania w tę wspólnotę. Dla wielu pasterzy jest on kolejną szansą ku odnowie Kościoła w duchu synodalnym. Musimy pamiętać, iż wspólnota Kościoła jest dziełem bosko– ludzkim, założonym przez Jezusa w celu realizacji misji zbawienia wobec współczesnego człowieka. W minionym roku duszpasterskim próbowaliśmy zrozumieć świętość i grzeszność Kościoła, jego naturę oraz znaczenie w procesie pośrednictwa zbawczego. Dlatego tylko właściwe odczytanie zamysłu jego powołania i założenia przez Jezusa, może i powinno zrodzić bardziej świadome w nim uczestnictwo i zrodzić apostolski zapał. Owocem obecnego roku duszpasterskiego ma być świadome i aktywne włączenie się wszystkich ochrzczonych w dzieło odnowy Kościoła – tak bardzo potrzebnej i widocznej, a szczególnie umiejętnej odnowy jego żywotności apostolskiej, zdolnej pokazać światu i osobom zdystansowanym, zgorszonym czy niechętnym Kościołowi, piękno Ewangelii, która będzie już nie tylko czytana, interpretowana, ale konkretyzowana w świadectwie życia chrześcijan. Obecny rok duszpasterski zaprasza nas do podjęcia szczerej, osobistej refleksji związanej z zaangażowaniem się w dzieło szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. W świecie dostrzegamy fakt, że chrześcijanie na wzór uczniów Jezusa, zadawalają się bylejakością, pobożnym, ale biernym trwaniem w Kościele – wspólnocie Ludu Bożego, gubiąc entuzjazm ewangelicznej radości, której zewnętrznym przejawem jest służba na rzecz innych osób i budowanie wspólnoty braci i sióstr w wierze. Dzisiaj nikt nie powinien czuć się pominięty i wykluczony z przestrzeni eklezjalnego zatroskania. Taką misję pozostawił i powierzył nam sam Jezus Chrystus.

Bibliografia

Balter L., Posoborowe spojrzenie na kapłaństwo katolickie, „Homo Dei” 1971, nr 40.

Barra do Piray, https://pl.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD, dostęp online: 06.02.2024.

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Biela B., Struktura eklezjalnej wspólnoty we współczesnym nauczaniu Kościoła, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2011, t. 44, nr 2.

Blachnicki F., Godziny Taboru, Carlsberg – Lublin 1989.

Blachnicki F., Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”, Krościenko n. Dunajcem 1987.

Blachnicki F., Istotne cechy ruchu eklezjalnego, w: tenże, Charyzmat „Światło-Życie”, Krościenko n. Dunajcem 1987.

Czaja A., Podstawowe elementy eklezjologii communio, „Teologia Praktyczna” 2002, nr 3.

Dagens C., Hierarchia i wspólnota: podstawy władzy w początkach Kościoła, „Communio” 1988, nr 3.

Daneels G., Kościoł „drugiej ewangelizacji”, „Communio” 1986, t. 6, nr 4.

Fordoński A., Kategoria wspólnoty we współczesnej społecznej nauce Kościoła katolickiego, „Dialogi Polityczne” 2011, nr 14.

Gallo L., Wspólnota podstawowa, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gevaert, K. Misiaszek, Warszawa 2007.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kasper W., „Kościół jako wspólnota”. Refleksje nad eklezjologiczną ideą przewodnią Soboru Watykańskiego II, „Communio” 1986, t. 6, nr 4.

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia, Watykan, 28 maja 1992 r.

Łaszczyk M., Urzeczywistnianie Kościoła we wspólnocie w świetle pastoralnych zasad eklezjologii komunii, „Studia Włocławskie” 1998, nr 1.

Michalczak K., Różański K., Wspólnota, Poznań 2006.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Paweł IV, Evangelii nuntiandi, Watykan, 8 grudnia 1975r.

Vorgrimler H., Wspólnota, w: „Nowy leksykon teologiczny”. Wiara – Objawienie – Dogmat, Warszawa 2005.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-24

Jak cytować

Danecki, Jerzy Andrzej. 2024. „«Uczestniczę We wspólnocie Kościoła» – Aspekt Relacji”. Zeszyty Formacji Katechetów 93 (1):63-71. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1444.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>