Misja miłości i służby ku pełni integralnego rozwoju – w świetle dokumentu „Ecclesia in Asia”

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

miłość, służba, rozwój, Ecclesia in Asia, Jan Paweł II

Abstrakt

W pluralizmie religii i doświadczeń duchowych Azji Jezus Chrystus jawi się jako pełnia wszystkich wartości. Jest On nowością, której nie posiada żadna inna religia. Ukazuje Boga, który jest bliski człowiekowi. Jezus Chrystus zbawia człowieka. Jedyność, wyjątkowość i niepowtarzalność Chrystusa jest istotą chrześcijaństwa oraz darem dla Azji. W Chrystusie znajduje się źródło wielkości i godności każdego człowieka. W tym kontekście celem Kościoła jest przemiana rzeczywistości społecznej i rozwiązywanie problemów zgodnie z Ewangelią. Jest to służba na rzecz integralnego rozwoju ludzkiego. Konieczne jest do tego świadectwo chrześcijańskiego życia. Sprawdzianem zaś miłości chrześcijańskiej jest służba wobec najuboższych.

Bibliografia

Eilers F.J., Komunikacja ewangelizacyjna w świetle Ecclesia in Asia, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 109-127.

Fic L., Zbawienie w buddyzmie, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 217-230.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, New Delhi 1999.Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Konior J., Kościół w Chinach w obliczu Trzeciego Tysiąclecia. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 129-142.

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.

Piotrowski J., Historia powstania i główne idee teologiczne Ecclesia in Asia, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 97-108.

Sakowicz E., Dialog a przepowiadanie. Perspektywa azjatycka, w: Ecclesia in Asia. Wybrane problemy Kościoła w Azji w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II, red. J. Różański, Warszawa 2004, s. 181-202.

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, Rzym 1965.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, Rzym 1965.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

Zięba M., Ecclesia in Asia, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Ecclesia_in_Asia [dostęp: 25.03.2016]

Pobrania

Opublikowane

2017-09-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2017. „Misja miłości I służby Ku pełni Integralnego Rozwoju – W świetle Dokumentu «Ecclesia in Asia»”. Zeszyty Formacji Katechetów 67 (3):55-62. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/165.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>