Wychowywać do piękna

Autor

  • Wojciech Wojtyła Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Słowa kluczowe:

piękno, cnota, powołanie

Abstrakt

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje człowiek w każdej epoce, jest wychowanie młodego pokolenia. Każdy program wychowania określa swoje cele oraz przedstawia wiodące do niego metody i zadania. Bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem dla całego procesu edukacyjnego jest wychowanie ku odpowiednim wartościom. Do intelektualnego zapleczem pedagogiki należą antropologia, etyka i aksjologia. Wartościami etyczno-moralnymi, o których mówi się najczęściej w kontekście wychowania, zwłaszcza wychowania społecznego są: godność osobowa, prawda, dobro, wolność, miłość, odpowiedzialność, patriotyzm. Wartością nieco zapomnianą, we współczesnej teorii wychowania, jest piękno i wychowanie do piękna. Artykuł jest próbą ukazania piękna, jako wartości zarówno estetycznej, jak i etycznej ku której winno zmierzać integralne wychowanie człowieka. Najważniejszym zadaniem w tym względzie, jakie stoi przed wychowawcami, jest dążenie do harmonijnego zespolenia w wychowanku czterech cnót: roztropności, męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości.

Bibliografia

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), wydanie piąte, Poznań 2002.

Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2003.

Bartnik Cz. S., Kultura i świat osoby, Lublin 1999.

Bednarski F., Teologia kultury, Kraków 2000.

Jan Paweł II, List do artystów, Watykan 4 kwietnia 1999.

Jaroszyński P., Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 1997.

Kiereś H., Człowiek i sztuka, Lublin 2006.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w Dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-

dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Sandomierz 1997.

Maryniarczyk A., Zeszyty z metafizyki, z. IV, Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Lublin 2000.

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.

Radwan M., Wylężek S., Gorzkula T. (red), Jan Paweł II. Wiara i Kultura.

Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym-Lublin: RW KUL 1988.

Stróżewski W., Istnienie i wartość, Kraków 1980.

Synowiec J., Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, Kraków 2001.

Sztaba M., Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Lublin 2013.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna, tłum. zbiorowe, t. 1-34, Londyn 1962-1986.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-10

Jak cytować

Wojtyła, Wojciech. 2016. „Wychowywać Do piękna”. Zeszyty Formacji Katechetów 64 (4):5-11. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/195.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>