Zadania nauczyciela-wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za uczniów – w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława Rusieckiego

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

wychowanie, odpowiedzialność, obowiązki nauczyciela-wychowawcy, etos nauczyciela

Abstrakt

Artykuł rozjaśnia koncepcję odpowiedzialności nauczyciela wychowawcy za uczniów w świetle Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela opracowanej przez księdza Mieczysława Rusieckiego. Ukazuje wyzwania etyczno-moralne współczesności oraz możliwości oddziaływania wychowawczego nauczyciela na uczniów kierując się zasadą dobra dziecka, w perspektywie odpowiedzialności osobistej oraz wspólnej z innymi podmiotami wychowawczymi, zwłaszcza z rodzicami ucznia oraz z gronem pedagogicznym.

Bibliografia

Adamczyk D., Postawa służby na wzór Chrystusa istotą samowychowania nauczyciela, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak, C. Kalita, Biała Podlaska 2005.

Bagrowicz J., Godność osoby fundamentem wychowania, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999.

Cichosz W., Nauczyciel świadkiem wiary w szkole katolickiej, http://archidiecezja.lodz.pl/lst/wordpress/?p=123#_ftn10 z dn. 13.11.2012 r.

Cichosz W., Pasja etosu nauczyciela, „Universitas Gedanensis” 2 (2001).

Cichosz W., Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej prowokacji, Gdańsk 2001.

D. Adamczyk, Postawa służby na wzór Chrystusa istotą samowychowania nauczyciela, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak, C. Kalita, Biała Podlaska 2005, s. 372 n.

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Kraków 1912.

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, p. 3, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Kodeks etyczny nauczyciela, ftp://ftp.wsap.edu.pl/Biblioteka_@ntykorupcyjna/KODEKS%20ETYCZNY%20NAUCZYCIELA.pdf z dn. 14.11.2012 r.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, Rzym 1997.

Lipian B., Etos nauczyciela to prawość, http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/anna_jenke/art_etos.html

Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, http://technik-informatyk.net/kodeks-etyki-nauczycielskiej.html

Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Kodeks Etyki Nauczycielskiej, http://technik-informatyk.net/kodeks-etyki-nauczycielskiej.html z dn. 12.11.2012 r.

Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Kodeks Etyki Nauczycielskiej.

R. Rybicki, Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa-Warszawa 1994.

Rusiecki M., Dialog w szkole drogą do dojrzałości osobowej, „Nauczanie Początkowe” 1 (2009/2010).

Rusiecki M., Dojrzałość osobowa nauczyciela, w: In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, red. K. Gurda, T. Gacia, Kielce 1999.

Rusiecki M., Etos nauczycielski, „Wychowawca” 2 (2002)

Rusiecki M., Etos zawodu nauczyciela, „Kieleckie Studia Teologiczne” 7 (2008).

Rusiecki M., Etyka nauczyciela w obliczu wyzwań XXI wieku, w: Między wolnością a przymusem. Prawa człowieka i współczesna edukacja, red. A. Wileczek, Kielce 2009.

Rusiecki M., Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela, Kielce 2004.

Rybicki R., Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa-Warszawa 1994.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.Stróżewski W., O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002.

Stróżewski W., O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2016. „Zadania Nauczyciela-Wychowawcy dotyczące odpowiedzialności Za uczniów – W świetle «Karty odpowiedzialności I obowiązków nauczyciela» księdza Mieczysława Rusieckiego”. Zeszyty Formacji Katechetów 64 (4):89-98. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/204.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>