Status nauczyciela religii w prawie polskim

Autor

  • Magdalena Machocka

Słowa kluczowe:

nauczyciel, religia, status, prawo

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie pozycji nauczyciela religii w polskim systemie prawnym. W pierwszej kolejności w opracowaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące normatywnych podstaw nauczania religii w szkołach. Następnie autorka poddała analizie aktualnie obowiązujące regulacje prawne odnoszące się do statusu nauczyciela religii. Znaczna część rozważań została przy tym poświęcona kwestiom związanym z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy z nauczycielem religii, jak również z przyznanymi tym nauczycielom uprawnieniami oraz nałożonymi na nich obowiązkami.

Bibliografia

Opracowania naukowe:

Dwojewski D., Wybrane problemy zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 7-8.

Hemperek P., Góralski W., Przytuła F., Bakalarz J., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, t. III, Lublin 1986.

Krukowski J., Konstytucyjna zasada współdziałania między państwem a kościołem dla dobra człowieka i dobra wspólnego [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kraków 2014.

Mezglewski A., Misja kanoniczna do nauczania religii – przepisy prawa polskiego i kanonicznego, [w:] Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, W. Janiga, A. Mezglewski (red.), Krosno-Sandomierz 2000.

Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin 2009.

Paprzycki R., Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2015.

Pietrzak M., Państwo prawne państwo świeckie, Warszawa 2012.

Rodak B., Glosa do wyroku ETPC z dnia 12 czerwca 2014 r., 56030/07, LEX 2014.

Zieliński T. J., Dobro wspólne a dobra partykularne w kontekście obecności religii w polskiej oświacie publicznej (ujęcie prawne) [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kraków 2014.

Orzecznictwo:

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 czerwca 2014 roku, 56030/07, LEX nr 1469224.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 1993 roku, U 12/92, LEX nr 25143.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 roku, I PZP 14/93, LEX nr 13289.

Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku, Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318.

Ustawa z dnia 16 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 1502 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 191 ze zm.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t. jedn. Dz. U. 2005, Nr 231, poz. 1965 ze zm.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, t. jedn. Dz. U. 2015, poz. 2156 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, t. jedn. Dz. U. 2015, poz. 1264.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. 2015, poz. 843.

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczyciela religii, Dz. Urz. MEN 2016, poz. 21.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-10

Jak cytować

Machocka, Magdalena. 2016. „Status Nauczyciela Religii W Prawie Polskim”. Zeszyty Formacji Katechetów 64 (4):99-110. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/205.