Dzieło katechizacji – ku pełni życia chrześcijańskiego (w świetle adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II)

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

katechizacja, adhortacja, Catechesi tradendae, Jan Paweł II

Abstrakt

Wskazania zawarte w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae odnośnie dzieła katechizacji nie tracą na aktualności. Ten dokument stanowi przypomnienie całemu ludowi Bożemu znaczenia dzieła katechizacji w Kościele, które to dzieło obejmuje wszystkich uczniów Chrystusa. Katecheza z natury swej jest głoszeniem orędzia zbawienia człowiekowi żyjącemu w zmieniających się warunkach socjo-kulturowych. Domaga się zatem stałej odnowy i nieustannej konfrontacji ze zmieniającą się rzeczywistością. W tym kontekście Papież zwraca uwagę na istotną prawdę chrześcijaństwa, że jedynym prawdziwym Nauczycielem jest Jezus Chrystus. Założony przez Niego Kościół jest zobowiązany do kontynuowania powierzonej mu misji zgłębiania i przekazywania Tajemnicy Chrystusa. Z tego wynika natura i treść katechezy zorientowana wokół Dobrej Nowiny o zbawieniu oraz konieczność integralności przekazu zbawczego orędzia. Papież wyraża troskę o katechizację permanentną, ponieważ każdy wierzący ma prawo do opieki duszpasterskiej. Wskazuje również na odpowiedzialność całej wspólnoty chrześcijańskiej i każdego ochrzczonego za katechezę. Jan Paweł II przypomina, że głównym sprawcą dzieła katechizacji jest Duch Święty, o którym Jezus Chrystus mówi: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26b). Duch Święty jest dla każdego wierzącego Nauczycielem-Katechetą. To On sprawia w sumieniu, że człowiek rozumie to, co usłyszał, lecz nie mógł pojąć. Jego misja polega na przemianie uczniów w świadków Chrystusa. Całe „bycie chrześcijaninem” jest „życiem według Ducha” (por. Rz 8,14-17).

Bibliografia

Catechetisticum Generale, Rzym 1971.

Chałupniak R., Jaka katecheza dla dorosłych?, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002.

Charytański J., Adhortacja apostolska Jana Pawła II o katechezie, „Ateneum Kapłańskie”2 (1980).

Charytański J., Główne wątki adhortacji apostolskiej Jana Pawła II. Cz. II, „Katecheta”4 (1980).

Dziekoński S., Zadania współczesnej katechezy w dokumentach katechetycznych Kościoła w Polsce, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Hajduk A., Katecheza i liturgia, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kiciński A., Katecheza i liturgia, „Roczniki Teologiczne” 6 (2007).

Kochel J., Katecheza u źródeł Ewangelii, Poznań 2006

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Warszawa 2001.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna Directorium

Kowalczyk J., Główne idee i myśli adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae w 30-lecie jej ogłoszenia, „Perspectiva” 1 (2010).

Kurzydło D., Koncepcja katechezy dorosłych we współczesnych dokumentach Kościoła, Kraków 2003.

Lombardi R., Catechesi e liturgia nella riflessione pastorale italiana del periodo postconciliare, Brescia 1982.

Mąkosa P., Optymalny system formacji chrześcijańskiej w Polsce, „Verbum Vitae” 21 (2012).

Misiaszek K., Dorosły w procesie ewangelizacji i katechezy, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002.

Misiaszek K., Katecheza dorosłych w dokumentach Kościoła, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002.

Misiaszek K., Katecheza dorosłych w Polsce – stan aktualny i najpilniejsze potrzeby, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Misiaszek K., Katecheza dorosłych według współczesnych dokumentów katechetycznych Kościoła, w: Katecheza dorosłych w teorii i w praktyce. Impulsy – Wyzwania – Perspektywy, red. C. Rogowski, Olsztyn 2001.

Misiaszek K., Zagadnienie katechezy dorosłych według dokumentu „Katecheza dorosłych we wspólnocie chrześcijańskiej”, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002, s. 49-60.

Murawski R., Działania katechetyczne w parafii w świetle Dyrektorium Ogólnego i Polskiego, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Murawski R., Wokół pojęcia katechezy według Jana Pawła II, „Studia Pastoralne” 3 (2007).

Nowak W., Katecheza dorosłych i liturgia, w: Katecheza dorosłych w teorii i w praktyce. Impulsy – Wyzwania – Perspektywy, red. C. Rogowski, Olsztyn 2001.

Nycz K., Szkoła miejscem katechezy, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. S. Dziekoński, Warszawa 2003.

Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.

Potocki A., Katecheza dorosłych w przemianie, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002.

Potocki A., Katecheza rodzinna przygotowaniem młodego pokolenia do założenia katolickiej rodziny, w: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002.

Potocki A., Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej „Teologia Praktyczna” 12 (2011).

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Stala J., Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła, w: Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002.

Stala J., Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej, Tarnów 1998.

Szpet J., Wychowawca wiary w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia, w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, Szczecin 2007.

Tomasik P., Miejsce katechezy dorosłych w duszpasterstwie polskim, w: Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, red. K. Misiaszek, Warszawa 2002.

Tomasik P., Nowe wyzwania dla katechezy i kształcenia religijnego w szkole, „Warszawskie Studia Teologiczne” 12 (1999).

Wejman H., Powinność troski katechety o swoją duchowość, „Katecheta” 1 (1998).

Wołyniec W., Troska katechety o rozwój własnej duchowości, „Katecheta” 11 (2000).

Wrońska H., Rola liturgii w katechezie, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2 (2010).

Pobrania

Opublikowane

2016-09-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2016. „Dzieło Katechizacji – Ku pełni życia chrześcijańskiego (w świetle Adhortacji Apostolskiej Catechesi Tradendae Jana Pawła II)”. Zeszyty Formacji Katechetów 63 (3):56-66. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/215.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>