Wychowanie w wierze dziecka przygotowującego się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej w świetle wybranych dokumentów Kościoła

Autor

  • Joanna Borowicz

Słowa kluczowe:

wiara, spowiedź, pierwsza Komunia Święta

Abstrakt

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej jest niezwykle ważne dla dziecka przystępującego do tych sakramentów, jak i dla jego rodziców, dlatego powinno być ono rzetelnie przeprowadzone. Aby jednak było ono owocne, musi dokonywać się na wielu płaszczyznach. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest płaszczyzna życia rodzinnego. To bowiem na rodzicach spoczywa w pierwszej kolejności obowiązek wychowania dziecka w wierze oraz kształtowania w nim właściwych postaw religijnych i moralnych. Aby mogli oni sprostać temu zadaniu, potrzebują jednak także wsparcia wielu instytucji, zarówno państwowych jak i kościelnych. Niezaprzeczalną rolę pośród nich odgrywa szkoła i prowadzone w niej lekcje religii oraz parafia z proponowaną w niej katechezą przygotowującą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Warto przy tym pamiętać, że działania katechetyczne w okresie przygotowania powinny być w jednakowym stopniu skierowane do dzieci jak i do ich rodziców.

Bibliografia

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Warszawa 2001.

Dyrektorium ogólne o katechizacji. Tekst polski. Poznań 1998.

Instrukcja Metropolity Katowickiego Ks. Abp. D. Zimonia. Sakramenty wtajemniczenia z dnia 17 VIII 1996 nr 3. Dokument dostępny w Internecie: http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/podstawowe/37-kuria/dokumenty/65-instrukcja-metropolity-katowickiego-sakramenty-wtajemniczenia (dostęp dnia 24 I 2014).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz. U. z 2012 poz. 788. Cyt. za: http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks--rodzinny-i-opiekunczy-z-dnia-25-lutego-1964-r/ (dostęp dnia 21.I.2014).

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Program nauczania religii rzymsko-katolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.

Komunikat Biskupa Siedleckiego w sprawie I Komunii świętej w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 8 VI 2013. http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?a=gl&s=289&szczeg=2536&kat_arch_body=(dostęp dnia 14 I 2014).

Konferencja Episkopatu Polski. Podstawa programowani katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. Cyt za.: http://isap.Sejm.gov.pl/DeteilsServlet?id=WDU19970780483 (dostęp dnia 21 I 2014).

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 XI 1989. Cyt. za: http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf(dostęp dnia 21 I 2014)

Kulpaczyński. Psychologia rozwojowo-wychowawcza.

Kuplaczyński S.. Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin 2009.

Lipiec D.. Pierwsza Komunia święta dziecka z uszkodzonym wzrokiem. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2007.

Makselon J.. Dynamika religijności. W: Psychologia dla teologów. Red. J. Makselon. Kraków 1995.

Matwiejuk K.. Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. ZFK 5:2005 nr 2.

Mąkosa P.. Rola katechezy w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin 2009.

Mąkosa P.. Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Motywacja i realizacja. W: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005.

Ogólna Instrukcja Katechetyczna wydana przez Kongregację do spraw Duchowieństwa (1971). W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. T.1. Red. W. Kubik. Warszawa 1985.

Podstawa programowa katechezy.

Program nauczania religii.

Rakoczy W., Bóg – Biblia – Rodzina. W: Biblia o rodzinie. Red. G. Witaszek. Lublin 1995.

Rubinkiewicz R.. Rodzina jako środowisko wychowawcze. W: Biblia o rodzinie. Red. G. Witaszek. Lublin 1995.

Skreczko A.. Rola świadectwa wiary rodziców w przygotowaniu dziecka do I Komunii i spowiedzi świętej. W: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce 2007.

Wrońska H.. Katecheza parafialna różnych kategorii wiekowych. W: W trosce o teologie pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fijałkowski. Lublin 2013.

Zając M.. Wychowanie eucharystyczne dziecka przygotowującego się do I spowiedzi i Komunii świętej. „Currenda”. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej. Dostępny w Internecie: http://www.curren-da.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2005/05-03/art-16.php (dostęp dnia 16 I 2014).

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Borowicz, Joanna. 2014. „Wychowanie W Wierze Dziecka przygotowującego Się Do Pierwszej Spowiedzi I Pierwszej Komunii Świętej W świetle Wybranych dokumentów Kościoła”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):20-30. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/359.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska