Wychowanie chrześcijańskie w świetle dokumentu „Gravissimum educationis”

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

wychowanie chrześcijańskie

Abstrakt

Wychowanie w perspektywie Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationisjest ogólnie rozumiane jako pomoc i służba każdemu człowiekowi oraz jako zaspokajanie jego uprawnionych potrzeb. W centrum znajduje się zatem człowiek. Punktem wyjścia soborowej refleksji o wychowaniu i odpowiedzialności za to dzieło jest godność ludzkiej osoby. W tej perspektywie odpowiedzialność za wychowanie zakłada kształtowanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczności.

Bibliografia

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, Rzym 1990.

Jan Paweł II, List do Rodzin, Rzym 1994.

Jasiński W., Współczesne prądy i metody pedagogiczne w świetle krytyki naukowej i moralnej, w: Katolicka myśl wychowawcza, red. S. Bross, Poznań 1937.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Rzym 1983.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w Szkole Katolickiej, Rzym 1988.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, Rzym 1997.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Szkoła Katolicka, Rzym 1977.

Koperek S., Idea wychowania katolickiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II (aspekt pastoralny), http://www.pedkat.pl/index.php/publikacje/artykuly/229-koperek-stefan-idea-wychowania-katolickiego-w-swietle-dokumentow-soboru-watykanskiego-ii

März F., Personengeschichte der Pädagogik. Ideen – Initiativen – Illusionen, Bad Heilbrunn 1998.

Pius IX, List Quum non sine, Rzym 1864.

Pius XI, Encyklika Divini illius Magistri, Rzym 1929, http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/divini_illius_magistri/IV.php z dn. 3.12.2012 r.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Studenski M., Aktualność systemu wychowawczego F.W. Foerstera we współczesnej polskiej szkole, Kraków 2001.

Tarnowski J., Gravissimum educations, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1968).

Tarnowski J., Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań b.r.w.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2014. „Wychowanie chrześcijańskie W świetle Dokumentu «Gravissimum educationis»”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):36-48. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/361.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>