Wychowanie ku wartościom w nauczaniu Jana Pawła II

Autor

Słowa kluczowe:

wartości, Jan Paweł II

Abstrakt

Jan Paweł II w licznych encyklikach, listach, homiliach i przemówieniach szczególnie akcentował znaczenie „godności osoby ludzkiej” oraz mówił o „integralnej wizji człowieka” jako istoty jedynej i niepowtarzalnej. Podkreślał, że chodzi o człowieka konkretnego, historycznego, który żyje w różnych wspólnotach: rodzinnych, zawodowych, w społeczeństwie, w obrębie swojego narodu, w danym państwie i społeczności międzynarodowej. Wychowanie to wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego. Jest możliwe tylko dzięki wychowawcy bogatego własnym człowieczeństwem. Wzorem może być Jan Paweł II, którego szczególna pedagogia ujawnia się w nauce i przykładzie życia.

Bibliografia

Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja, t. I, Lublin-Kielce 2003.

Cichoń W., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania, Kraków 1980.

Człowieka portret własny, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła teologii ciała, Lublin 1981.

Gratissimam sane. List do rodzin z okazji Roku Rodziny, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Słabek, J. Jękot, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej odprawianej na Błoniach, Kraków, 10 VI 1979, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej inaugurującej pontyfikat, Watykan, 22 X 1978.

Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Rzym 1985, nr 7.

Jan Paweł II, Orędzie na IX i X Światowy Dzień Młodzieży, nr 2.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. Homilia,Monte Sameiro, 15 V 1982.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 r. w UNESCO, „Więź” 1980, nr 7-8.

Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem. Przemówienie do świata kultury, Rio de Janeiro, 1 VII 1980, w: Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, red. M. Radwan, S. Wylążek, T. Gorzkula, Rzym-Lublin 1988.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. 3 VII 2004 – Do uczestników europejskiego sympozjum na temat: «Wyzwania edukacji», http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html.

Kaszowski M., Odpowiedzialność za wychowanie dzieci, http://www.teologia.pl/m_k/zag06-7f.html.

Kołek B., Spałek A., Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II drogą wprowadzania w świat wartości, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III. Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Kielce 2006.

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002.

Maj A., Jan Paweł II wzorem osobowym wychowania ku wartościom, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III. Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Kielce 2006.

Matulka Z., Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997,

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999.

Rynio A., Wychowanie w ujęciu Jana Pawła II – wybrane zagadnienia teoretyczne, w: Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, red. K. Chałas, t. III. Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Kielce 2006.

Rynio A., Wychowawcza wizja Jana Pawła II źródłem nadziei dla współczesnych. Moralno-aksjologiczne wychowanie osoby, w:Edukacja wobec moralnych dylematów współczesności, red. F. Adamski i A.M. De Tchorzeski, Kraków 1999.

von Hildebrand D., Fundamentalne postawy moralne, w: Wobec wartości, Poznań 1984.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2014. „Wychowanie Ku wartościom W Nauczaniu Jana Pawła II”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):49-57. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/362.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>