Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy i wyzwania

Autor

  • Andrzej Kiciński

Słowa kluczowe:

osoby niepełnosprawne

Abstrakt

Współczesna katecheza osób niepełnosprawnych koryguje błędne poglądy w naszym kraju rozpowszechnione przez media i opinię publiczną. Wyobrażenie, jakie tworząsobie ludzie pełnosprawni na podstawie różnych wiadomości we wszystkich kanałach telewizyjnych o życiu z ograniczeniami, rzadko zgadza się z rzeczywistością i rzadko jest wyrazem zrozumienia osób z autyzmem, czy z niepełnosprawnością intelektualną. Istotąposzukiwań naukowych są jednak trzy błędy katechetów. Pierwszy związany z poszukiwaniem podręcznika do katechezy, a nie z poznaniem co znaczy diagnoza osoby niepełnosprawnej dla katechety. Drugi związany jest z niezrozumiałą decyzją zredukowania treści przesłania chrześcijańskiego. Trzeci związany jest z brakiem znajomości bądź zrozumienia adhortacji Benedykta XVI Sacramentum caritatis. Magisterium Kościoła wciąż się rozwija i należy umiejętnie łączyć dokumenty wcześniejsze z nowymi, także w zakresie rozumienia prawa kanonicznego. Katecheza nie poprzestaje na tym, co uczyniono w przeszłości. Ona stale odnawia się przez pogłębienie samego jej pojęcia, podstaw pedagogicznych i teologicznych, przez poszukiwanie stosownego języka i nowych metod oraz tworzenie współczesnej koncepcji tej specjalistycznej katechezy. Poszukując nowych sposobów, katecheza próbuje przezwyciężać zjednej strony zastarzałe przyzwyczajenia, indywidualizm i rutynę, które rodzą drętwotę, zobojętnienie i innego rodzaju przeszkody, a z drugiej –nierozważną improwizację, która wprowadza zamęt w dusze katechizowanych, dzieci i ich rodziców, oraz staje się przyczyną wszelkiego rodzaju błędów, rozluźnienia, a w końcu całkowitego zniszczenia jedności. Kościół, podobnie jak to czynił w innych epokach swojej historii, ciągle poszukuje nowych dróg i wprowadza nowe zasady w proces katechetyczny, kierując się mądrością, odwagą i wiernością Ewangelii.

Bibliografia

Człowiek i autyzm, red. J. Kocki, A. Kiciński, Lublin: Polihymnia 2010.

Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna, red. A. Kiciński, Lublin: Gaudium 2010.

Developmental disabilities and sacramental access. New paradigms for sacramental encounters, red. E. Foley, Minnesota 1994.

Jak przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do bierzmowania?, red. K. Sosna. Gniezno: Gaudentinum 2010.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z osobami starszymi, chorymi i ułomnymi, Wiedeń 11.09.1983 r., w: Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów Jana Pawła II, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 25 (2004) nr 4.

Jan Paweł II, Spotkanie z chorymi, Terni (Włochy) 19.03.1981 r., w: Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów Jana Pawła II, Kraków 1997.

Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość, red. A. Kiciński, Kraków: WAM 2008.

Kiciński A., Katecheza grup szczególnej troski, „Roczniki Teologiczne” 50 (2003) z. 6.

Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II, wyd. II, Lublin 2011.

Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polskie doświadczenia, „Homo Dei” 78 (2009) nr 4.

Kiciński A., Katecheza przed I Komunią Świętą dziecka upośledzonego umysłowo. Studium przypadku, w: Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie, red. J. Stala, Kielce 2007.

Kiciński A., Metody pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. Słotwińska, Lublin 2006.

Kiciński A., Niepełnosprawny, w: Encyklopedia katolicka, t. 13 Lublin 2009.

Kiciński A., Niepełnosprawnych intelektualnie duszpasterstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006.

Kiciński A., Powołanie katechety specjalnego, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010.

Kielar A.M., Metody katechizacji uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Poznań 2006.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Città del Vaticano 1997, nr 189.

Lausch K., Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo, w: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym, cz. I, red M. Piszczek, Warszawa 2001.

Löscher W., Świat wokół mnie, Kielce 2002.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi. Posynodalna adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym, Città del Vaticano 1975.

Piszczek M., Jak można uczyć dziecko z głębokim upośledzeniem umysłowym nowych umiejętności?, w: Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem. Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 2000.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998.

Sosna K., Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii Świętej?, Gniezno 2009.

Pobrania

Opublikowane

2014-06-10

Jak cytować

Kiciński, Andrzej. 2014. „Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy I Wyzwania”. Zeszyty Formacji Katechetów 54 (2):82-92. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/366.

Numer

Dział

Formacja dydaktyczno-metodyczna