Nowe życie w łączności z Chrystusem zmartwychwstałym w świetle Listu do Kolosan

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Chrystus

Abstrakt

W Liście do Kolosan Paweł podkreśla skuteczność dzieła zbawienia wierzących w Chrystusie. Jest ona gwarantowana przez potęgę mocy Boga, która objawiła się w pełni we wskrzeszeniu Chrystusa z martwych. Ukazuje również soteriologiczny status wiernych w kategoriach kosmologiczno-przestrzennych, którym jest wprowadzenie przez Boga do sfery zbawienia (Kol 3,1-2a). Z tego wynika również zobowiązanie coraz silniejszego wnikania w tę sferę, do której człowiek został wprowadzony przez chrzest. Należy jednocześnie bronić się przed pokusą powrotu do dawnej grzeszności, symbolizowanej przez „to, co na dole” (w. 2b).

Bibliografia

Adamczewski B., List do Filemona, List do Kolosan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2006.

Aletti J.N., Lettera ai Colossesi. Introduzione, versione, commento, Bologna 1994.

Gnilka J., Der Kolosserbrief, Freiburg 1980.

Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1962.

Kozyra J., Nowe stworzenie – kainé ktisis, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 11 (1978).

Langkammer H., Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła, t. 2: Listy więzienne św. Pawła, Legnica 2010.

Luz U., Obraz Boży w Chrystusie i w człowieku według Nowego Testamentu, „Concilium” 6-10 (1969).

Mędala S., Władza Chrystusa (List do Kolosan), w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warszawa 1997.

Michalski T., „Nowy człowiek” na podstawie Listu do Kolosan (3,10-15), „Studia Włocławskie” 1 (1998).

Mussner F., Der Brief an die Kolosser, Benno-Leipzig 1964.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1-2, Poznań-Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2012-09-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2012. „Nowe życie W łączności Z Chrystusem zmartwychwstałym W świetle Listu Do Kolosan”. Zeszyty Formacji Katechetów 47 (3):57-62. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/477.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>