Dążenie ku dorosłości w kontekście rozwoju osobowości młodzieży

Autor

  • Małgorzata Wrzosek

Słowa kluczowe:

dorosłość, młodzież

Abstrakt

Okres dorastania jest procesem złożonym, a przede wszystkim bardzo trudnym dla samej młodzieży. To czas zastanawiania się nad sobą, porównywania i oceniania na tle innych osób. Lepiej niż dotychczas młodzież rozumie swoje pragnienia i dążenia. W oparciu o zmodyfikowane przekonania,zdobytą wiedzę o świecie i człowieku szuka w swojej wyobraźni miejsca w społeczeństwie. Ożywione kontakty społeczne oraz korzystny wpływ środowiska stanowią podstawę właściwego rozwoju emocjonalnego. Wzrastanie w krąg obowiązków społecznych wywołuje większą samodzielność i odpowiedzialność za własne działanie, a plan życiowy staje się bardziej realny. Proces budzenia i zaspokajania potrzeb intelektualnych w trakcie pogłębiania światopoglądu nie kończy się wraz z okresem rozwojowym młodzieży. Przeżycia,jakich doznaje są źródłem głębokich uczuć, które wzbogacają jego życie wewnętrzne. Okres dorastania należy do wyjątkowo trudnych w procesie kształtowania postaw moralno-religijnych. Jednostka dostrzega sprzeczności w ocenie wartości ludzkich, dokonuje ich weryfikacji,w tym także tych religijno-moralnych. W związku z tym musi kształtować umiejętność dokonywania właściwego ich wyboru. W dążeniu ku dorosłości rozszerzają się i różnicują stosunki międzyludzkie, a wraz z nimi wzrasta odpowiedzialność i doświadczenie. Dorastający człowiek staje się samodzielnym, twórczo kształcącym życie własne i innych ludzi.

Bibliografia

Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1996.

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.

Bagrowicz J., Środowiska wychowania religijnego, w: R. Chałupniak, J. Kostorz (red.), Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Wydawnictwo UO, Opole 2001.

Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.

Brzezińska A,, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” (1973) nr 3.

Chlewiński Z., Dojrzałość, sumienie, religijność, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1991.

Ciupak E., Religijność młodego pokolenia, Wydawnictwo Książka i wiedza, Warszawa 1984.

Doliński M., Ekspresja emocji. Emocje podstawowe i pochodne, w: J. Strelau (red.), Psychologia, Gdańsk 2000.

Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom, cz. III, „Wychowawca” (1998), nr 10.38 Zob. http://spostroze.pl, z dn. 18.06.2011..

Fojak A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000).

Gąsior A., Subkultury młodzieżowe w świadomości uczniów i nauczycieli, w: J. Kuźma, Z. Szarota (red.), Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Wydawnictwo Text, Kraków 1998.

Gerstmann S., Rozwój uczuć, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1986.

Głaz S. (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Głaz S., Osobowość człowieka i sfery jej rozwoju, w: tegoż, Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwojowa człowieka, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, t. 2.

http://literka.pl, z dn. 02-01-2010.

Hurlock E B.., Rozwój młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965.

Izard (1990), Facial Expressions and the Regulation of Emotions, Journal of Personality and Social Psychology, w: S. Głaz, Niektóre czynniki warunkujące przeżycia religijne młodzieży studiującej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009

Izdebski Z., Jaczewski A., Kocha, lubi, szanuje, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999.

Kinder M., W harmonii z emocjami. Jak poznać swój temperament i dobrze go wykorzystać, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1977.

Kodeks etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 1997.

Król J., Psychologiczne aspekty badania fenomenu religii, Wydawnictwo UO, Opole 2002.

Kulas H., Samoocena młodzieży, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1986.

Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, w: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.

Margasiński A., Zajęcka B., Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciw działania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2000.

Murawski R. (red.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989.

Nowak S., Teorie postaw, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1973.

Obuchowska I., Adolescencja, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwojowa człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.

Okoń W., Osobowość, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001.

Orwid M., K. Pietruszewski, Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996.

Pawlina K., Polska młodzież przełomu wieków, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1998.

Pervin L.A., Psychologia osobowości, przeł. M. Orski, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2004.

Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1990.

Pieter J., Historia psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1989.

Pomykało W., Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.

Popielski K., Emocje i uczucia w strukturze osobowości, w: W. Szewczyk (red.), Świat ludzkich uczuć, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1997.

Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., Psychologia ogólna, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1977.

Reykowski J., Osobowościowe i sytuacyjne przesłanki agresji, w: tegoż (red.), Psychologia wychowawcza, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.

Rusiecki M., Religijność a dojrzałość osobowa człowieka. Wyzwanie dla polskiego nauczyciela na III tysiąclecie, w: Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria-praktyka, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2006.

Schaffer H. R., Wczesny rozwój społeczny, w: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, tłum. A. Brzezińska, K. Warchoł, Wydawnictwo Zysk, Poznań 1994.

Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

Sobocki W., Rozwój społeczny młodzieży a współczesna cywilizacja, „Wychowawca” (1976) z. 2.

Szuman S., Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1946.

Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2004.

Zaborowski Z., Psychologiczne problemy wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1977.

Zwolińska A., Osobowość, w: J. Hartman (red.), Słownik filozofii, Wydawnictwo KWN, Kraków 2009.

Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.

Pobrania

Opublikowane

2012-06-10

Jak cytować

Wrzosek, Małgorzata. 2012. „Dążenie Ku dorosłości W kontekście Rozwoju osobowości młodzieży”. Zeszyty Formacji Katechetów 46 (2):61-68. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/492.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna