Katecheza ewangelizacyjną posługą Kościoła

Autor

  • Marian Włosiński

Słowa kluczowe:

katecheza, Kościół

Abstrakt

Wiarygodnym głosicielem apostolskiego świadectwa jest Kościół. Wiarą żyje się we wspólnocie wierzących, to znaczy w Kościele; przyjmuje się ją od Tych, którzy już uwierzyli, przede wszystkim od rodziców: każdy, kto wierzy i zgodnie z wiarą żyje, świadczy o niej i przekazuje ją innym; wspólnie przeżywa się i wyznaje wiarę w modlitwie, w liturgii, we wspólnym płynącym z wiary działaniu. Wierząc, człowiek całkowicie oddaje się Bogu, przyjmując Jego słowo za prawdę i upatrując w Bogu swoje pełne i ostateczne dobro. Bóg nie objawia się człowiekowi, by go pouczać, lecz by go zbawić. Wiara wymaga od człowieka nie tylko, by Boga wyznawał słowami, lecz by żył zgodnie z Jego wolą. Stąd cała inicjatywa dialogu, jaki stanowi Objawienie Boże przyjmowane z wiarą przez człowieka, należy do Boga. On nie tylko objawia się człowiekowi, ale także oddziałując na niego wewnętrznie, pociąga ku sobie. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji w trosce o lepsze wypełnienie zadań katechizacji przypomina normy i kryteria, które kierują posługą ewangelizacyjną Kościoła.

Bibliografia

Evangelium vitae, 17.

Familiaris consortio, 76.

Gulin W., Sport a powstawanie postawy kibica, w: Edukacja poprzez sport, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2004.

Gulin W., Theodora Lippsa psychologiczna koncepcja empatii. Forum psychologiczne, 1997.

Gulin W., Wrażliwość empatyczna dzieci z rodzin społecznie patologicznych, „Studia Pedagogiczne WSP” (1996).

Gulin W., Zaspokajanie potrzeb w rodzinie a empatia u dzieci, Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych, Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1995.

Jan Paweł II, List do artystów, 4.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 1998.

Jan Paweł II, Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 1999.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, 15.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.

Kościół wspólnotą ewangelizującą. Przemówienie do Biskupów polskich obecnych w Rzymie z wizytą „Ad limina Apostolorum”, Rzym 12.01.1993.

Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i o otaczającym was świecie. Z homilii w Łowiczu – 14.06.1999.

Papieska Rada ds. Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan, 22 II 2002, p. 18.

Papieska Rada Środków Społecznego Przekazu, Pornografia i przemoc w środkach społecznego przekazu. Odpowiedź duszpasterska, 10.

W trosce o wielki i ofiarny czyn nowej ewangelizacji. Przemówienie do Biskupów polskich obecnych w Rzymie z wizytą „Ad limina Apostolorum”, Rzym 2.02.1998.

Włosiński M., Aktywność katechizowanych funkcją aktywizujących, „Biuletyn Kuratorium Oświaty” Włocławek, nr 9 (1993).

Włosiński M., Wewnętrzne przeżycia dzieci a katechizacja, „Biuletyn Kuratorium Oświaty” Włocławek, nr 11 (1994).

Włosiński M., Wiara a wychowanie w świetle katechizacji, w: Kalendarz rolników, Włocławek 2000.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Włosiński, Marian. 2011. „Katecheza Ewangelizacyjną posługą Kościoła”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):43-51. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/524.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>