Wychowanie w katechezie

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie, katecheza

Abstrakt

Problematyka wychowania dzieci i młodzieży obejmuje szereg zagadnień i wiąże się z realizacją zadań katechezy. Katecheza z natury swojej ukierunkowana jest na rozwój, bowiem wymaga tego przekazywanie żywej prawdy objawionej, niezmiennej ale ukazywanej w nowym świetle życia Kościoła. Co więcej, katecheza jest miejscem dialogu Kościoła ze współczesnym człowiekiem. Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego (KKK 5). Polega napodejmowaniu działań kształtujących osobowość wychowanka zdolnego do zajmowania w życiu postaw inspirowanych wiarą przez siebie wyznawaną i na niej opartych. Wychowania w katechezie i przez katechezę nie można widzieć jedynie w kategoriach teologicznych ieklezjalnych: nie można ograniczyć tylko do wymiaru religijnego, ale trzeba mieć przed na uwadze całego człowieka. Należy widzieć je jako integralną formację kształtującą osobowość ucznia, w tworzeniu jego stosunku i kształtowaniu postaw wobec otaczającego go świata. Nie chodzi o przekaz systemu norm postępowania, ale o udzielenie pomocy do poszukiwania własnej tożsamości: siebie, swojej godności w związkach z Chrystusem oraz upodobnienie się do Niego przez służenie innym.

Bibliografia

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży – źródła i cele, Toruń 2000.

Bagrowicz J., Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty wiary” 7 (1996).

Brzegowy Z., Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli Karola Wojtyły, Lublin 1996.

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków 1992.

Chrabąszcz P., Jak wychowywać młodzież? Młodzi w duszpasterstwie i nauczaniu Jana Pawła II, www.opoka.org.pl, z dn. 30.09.2011.

Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999.

Jan Paweł II, Jezus nauczyciel naszym wzorem, Przemówienie Ojca Świętego wygłoszone do studentów, pracowników naukowych i administracyjnych Katolickiego Uniwersytetu „Sacro Cuore”, wygłoszone na Placu św. Piotra 13 kwietnia 2000 r., w: Wielki jubileusz roku 2000, red. ks. bp St. Dziwisz, ks. abp H. Nowacki, ks. S. Nasiorowski, ks. P. Ptasznik, Libreria Editrice Vaticana 2001.

Jan Paweł II, Przyszłość człowieka to sam człowiek. Homilia wygłoszona w czasie Mszy świętej dla rodzin w Portugalii (15 maja 1982), w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi, red. J. Żukowicz, Kraków 1990.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Ojca Świętego w siedzibie UNESCO (2 czerwca 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, cz. I, Poznań-Warszawa 1985.

List do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Sandomierz 1994.

Majewski M., Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995.

Materski E., Odpowiedzialność Kościoła za katechezę, Radom 1993.

Skreczko A., Wychowanie, w: Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Szpet J., Dydaktyka katechezy, t. XV, Poznań 1999.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Pobrania

Opublikowane

2011-12-10

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2011. „Wychowanie W Katechezie”. Zeszyty Formacji Katechetów 44 (4):55-64. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/526.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>