Demokracja a biblijna koncepcja człowieka

Autor

  • Magdalena Korzekwa

Słowa kluczowe:

Demokracja, człowiek

Abstrakt

Człowiek, który myśli, decyduje i kocha na wzór Chrystusa, potrafi szlachetnie żyć w każdym ustroju, a człowiek niedojrzały nie poradzi sobie z życiem w żadnym ustroju. „Oto Ja was posyłam jak owce międzywilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10,16). Zadaniem chrześcijan jest zgodny z zasadami Dekalogu i troski o dobro wspólne udział w życiu lokalnej społeczności, a także aktywność na rzecz całego narodu i państwa. Natomiast zadaniem hierarchii Kościoła jest pozostawanie na poziomie mata-polityki, czyli zachowanie dystansu wobec wszystkich systemów społecznych, partii politycznych i ekip rządzących po to, by nie utożsamiać się z żadnym systemem władzy i by każdy z nich oceniać według kryteriów, jakie w tek mierze podsuwa Biblia.

Bibliografia

Benedykt XVI, Deus Caritas Est, nr 26.

Benedykt XVI, Spe Salvi, nr 42.

Bergson H., Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, (wyd. polskie: Dwa źródła moralności i religii, Kraków 1993.

Flis J., Konkordancja biblijna, Warszawa 1996.

Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985.

Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 46.

.Jan Paweł II, Enc. Centesimus annus (1.05.1991), nr 46.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae, nr 101.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae, nr 70.

Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1 czerwca 1997 r.

Jan Paweł II, Przemówienie na lotnisku, Wrocław 1997.31 Kongregacja Nauki i Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis Constientia, nr 57.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 12.

Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 17.

Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 101.

Kongregacja Nauki i Wiary, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu Libertatis Constientia, nr 95.

Kpł 19,18.

Maritain J., Chrześcijaństwo i demokracja, „Znak” nr 443 (4) (1992).

Mazurkiewicz P., Kościół i demokracja, Warszawa 2001.

Pius XII, Orędzie radiowe na Boże Narodzenie (24.12.1944), AAS 37 (1945), 10-20.

Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej. Część I: Wprowadzenie, podstawy, kierunki, Pelplin 1993.

Roosvelt F.D., List do episkopatu amerykańskiego, „Catholic News”, 17. 01.1942.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, nr 75.

Tischner ., Myślenie według wartości, Kraków 1993.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J. Kłoczkowski, J. Tischner, Poznań 1982.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993.

Tischner J., Spowiedź rewolucjonisty. Czytając „Fenomenologię ducha” Hegla, Kraków 1993.

Urs von Balthasar H., W pełni wiary, Kraków 1991.

Wallace H.A., The Price of Free World Victory, przemówienie wygłoszone 8 maja 1942 r. na forum Free World Association.

Zięba M., Demokracja i antyewangelizacja, Poznań 1997.

Zięba M., Kościół i demokracja, w: Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, red. M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba, Poznań 1993.

Pobrania

Opublikowane

2010-03-10

Jak cytować

Korzekwa, Magdalena. 2010. „Demokracja a Biblijna Koncepcja człowieka”. Zeszyty Formacji Katechetów 37 (1):17-38. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/637.

Numer

Dział

Formacja ludzka i chrześcijańska

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>