Tekst z Iz 7,14 w perykopie o narodzeniu Jezusa (Mt 1,18-25)

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

Jezus, narodziny

Abstrakt

W perykopie o narodzeniu Jezusa z Mt 1,18-25 ewangelista przytacza cytat z Iz 7,14. Te słowa ze Starego Testamentu stanowią jedno z głównych proroctw mesjańskich. Ten werset jest jednocześnie jednym z najbardziej dyskutowanych w całej Biblii. Proroctwo zostało wygłoszone przez proroka Izajasza do króla Achaza. Opisany przez Izajasza znak dla króla może być jednak dopiero w pełni odczytany w perspektywie ewangelicznej opisującej wydarzenie związane z narodzinami Jezusa Chrystusa. Dopiero na osobie Jezusaspełnia się ta zapowiedź Emmanuela.

Bibliografia

Adamczyk D., Starotestamentalne cytaty w Ewangelii według świętego Mateusza i ich zastosowanie w aktualnych polskich podręcznikach do katechizacji.

Studium biblijno-katechetyczne, Kielce 2006.

Bartnicki R., Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996.

Bartnik C.S., Chrystus jako sens historii, Wrocław 1987.

Charpentier E., Czytając Stary Testament, Włocławek 1993.

Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, red. G.K. Beale, D.A. Carson, Grand Rapids, Michigan 2007.

Czerski J., Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych, Opole 2000.

Fabris R., Matteo, Roma 1982.

Fausti S., Una comunita legge il Vangelo di Matteo, volume primo (cc. 1-13), Bologna 1999.

Galbiati E., Piazza A., Biblia księga zamknięta?, Warszawa 1971.

Gnilka J., Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004.

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995.

Gryziec P.R., Według świętego Mateusza. Stary Testament ukryty w Nowym, Kraków 1998.

Hergesel T., Syn Maryi Synem Bożym. Postać Maryi w Mateuszowej Ewangelii dzieciństwa, w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984.

Homerski J., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań-Warszawa 1979.

Homerski J., Pieśni Izajasza o Emmanuelu, „Studia Theologica Varsaviensia” 14 (1976).

Jelonek T., Prorocy Starego Testamentu, Kraków 1993.

Katolicki komentarz biblijny, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Langkammer H., Dziewicza Matka – Rzeczywistość czy ideologia, RBL 41,6 (1988).

Langkammer H., Historia czasów Starego i Nowego Testamentu, Wrocław 1995.

Langkammer H., Nowy Testament o Kościele, Wrocław 1995.

Läpple A., Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, Kraków 1983.

Lemański J., Izajasz wieszczem Chrystusa?, ZN KUL 1-2,173-174 (2001).

Lempa H., ‘Almah rodząca Emmanuela (Iz 7,14), w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984.

Makara J., Wstęp Ewangelii według św. Mateusza, „Ateneum Kapłańskie” 42,53 (1950).

Marin B., La madre dell’Emmanuele (Is 7,14), „Parola spirito e vita” 6 (1982).

Michalska A., Teologiczne znaczenie Izajasza 7,14, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 17-18 (1989-1990).

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Paściak J., Biblijny obraz Chrystusa Króla, RBL 25,2 (1972).

Peter M., „Mąż sprawiedliwy”. Św. Józef według tekstu Mateusza 1,19, „W Drodze” 7,2 (1979).

Radermakers J., Lettura pastorale del vangelo di Matteo, Bologna 1997.

Romaniuk K., „Józef, mąż sprawiedliwy” (Mt 1,19), „Collectanea Theologica” 3 (1980).

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań-Kraków 1999.

Rosik M., Postać Jezusa w pozabiblijnej tradycji żydowskiej do czasów redakcji „Talmudu”, AK 580 (2005).

Rumianek R., Proroctwo mesjańskie o Emmanuelu Iz 7,14, „Warszawskie Studia

Teologiczne” 10 (1997).

Salas A., Prorocy. Zwiastuni Boga żywego, Częstochowa 1999.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986.

Schmid J., L’Evangelo secondo Matteo, Brescia 1976.

Schniewind J., Il Vangelo secondo Matteo, Brescia 1977.

Spinetoli da O., Matteo. Il vangelo della chiesa, Assisi 1983.

Stabińska J., W cieniu Pisma, Kraków 1982.

Stachowiak L., Geneza Księgi Izajasza 1-39, RT 1 (1996).

Stachowiak L., Księga Izajasza I. 1-39. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1996.

Stachowiak L., Księga Izajasza II-III. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy, Poznań 1996.

Stachowiak L., Myśl religijna i teologiczna Księgi Izajasza 1-39, RT 1 (1993).

Strus A., Rozwój proroctwa o Emmanuelu jako przykład hermeneutyki w Starym Testamencie,

RBL 39,3 (1986).

Synowiec J.S., Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992.

Synowiec J.S., Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1995.

Szczurek T., Znaczenie struktur literackich dla hermeneutyki na przykładzie zwiastowań Mt 1,18-25; Łk 1,26-38 oraz cudu w Kanie J 2,1-11, RBL 28,4-5 (1975).

Szymanek E., Jezus Chrystus w Mateuszowej „Ewangelii Dzieciństwa”, „Więź” 19,12 (1976).

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Świderkówna A., Biblia w świecie greckim, Gniezno 1996.

Świderkówna A., Rozmowy o Bibli, Warszawa 1994.

Trilling W., Vangelo secondo Matteo, volume primo, Roma 1968.

Wolniewicz M., Święty Józef w Ewangelii, „Ateneum Kapłańskie” 71,90 (1978).

Pobrania

Opublikowane

2009-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2009. „Tekst Z Iz 7,14 W Perykopie O Narodzeniu Jezusa (Mt 1,18-25)”. Zeszyty Formacji Katechetów 36 (4):39-46. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/655.

Numer

Dział

Formacja doktrynalno-teologiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>