Etapy religijnego wychowania dziecka w rodzinie

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

Słowa kluczowe:

dziecko, rodzina, wychowanie

Abstrakt

Wychowanie religijne winno rozpocząć się jeszcze przed narodzeniem dziecka. Umożliwia ono jego wszechstronny rozwój. Ukazuje pełny sens rzeczywistości. Ma doprowadzić dziecko do trwałego zjednoczenia z Bogiem. Ważną rolę odgrywa przykład rodziców oraz ich postawa wobec dziecka. Informacje religijne winny być podawane w sposób dostosowany do mentalności i możliwości percepcyjnych dziecka. Przekazywane prawdy winny stanowić odpowiedź na problemy młodych ludzi. Proces wychowania religijnego nigdysię nie kończy. Dojrzała religijność jest bowiem sztuką budowania królestwa Bożego na ziemi.

Bibliografia

Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000.

Charytański J., Katecheza a doświadczenie religijne, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1978).

Dziekoński S., Wychowanie religijne z perspektywy katolickiej, „Roczniki Teologiczne” 6 (2005).

Dziekoński S., Wychowanie religijne, w: Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji 65. rocznicy urodzin, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyka, Opole 2004.

Dziekoński S., Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2000.

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.

Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 1981.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy świętej na Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku, w: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Poznań-Warszawa 1979.

Jan Paweł II, Podstawowy problem ludzkiego życia – zbawienie, „L’Osservatore Romano” 5 (1982), s. 13 n.

Jung K.G., Psychologia a religia, Warszawa 1970.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Kornas-Biela D., Dziecko – wychowanie i kształcenie, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995, kol. 534-551.

Łuczak H., Świadectwo chrześcijańskie, Warszawa 1990.

Marek Z., Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996.

Marek Z., Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w: W służbie człowiekowi, . Z. Marek, Kraków 1991.

Mastalski J., Wychowanie religijne. Istota i wyzwania, „Analecta Cracoviensia” 33 (2001).

Nossol A., Wychowanie religijne jako wyzwanie dla współczesnej Europy, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Osewska E., Przekaz prawdy o Bogu zadaniem katechezy w rodzinie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 4 (2001).

Rogowski C., Tatala M., Religijność od wieku przedszkolnego do adolescencji – wyzwania da praktyki pedagogicznoreligijnej, „Paedagogia Christiana” 2 (2000).

Rynio A., Wychowanie człowieka w duchu „zmysłu religijnego”, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001.

Smoleński S., Wychowanie w rodzinie jako przygotowanie do odpowiedzialnego podjęcia powołania chrześcijańskiego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Śledzianowski J., Wychowanie religijne a kultura życia rodzinnego, w: Kultura pokoju w rodzinie i przez rodzinę, red. J. Śledzianowski, Kielce 2000.

Wistuba H., Wychowanie religijne małego dziecka w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982.

Pobrania

Opublikowane

2009-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2009. „Etapy Religijnego Wychowania Dziecka W Rodzinie”. Zeszyty Formacji Katechetów 36 (4):62-76. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/658.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>