Katecheza w służbie ekologii

Autor

Słowa kluczowe:

ekologia, katecheza

Abstrakt

Zadaniem katechezy jest wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywne-go uczestnictwa w życiu Kościoła oraz świata. Potrzeba zajęcia się sprawami ekologii wynika z powierzenia człowiekowi świata i nakazu troski o jego oblicze (por. Rdz 2,15). W katechezie służba ekologii polega na nauce szacunku i kształtowaniu postawy miłości do Boga, drugiego człowieka i do całego stworzenia. Wiąże się to z wychowaniem mo-ralnym, które wskazuje na potrzebę „nawrócenia ekologicznego” czyli wewnętrznej prze-miany człowieka. Wyznacznikiem dobrze rozumianej i realizowanej ekologii jest zatem osoba ludzka. Działanie ekologiczne oznacza wpierw poszanowanie dla każdej ludzkiej istoty, która jest „obrazem” Boga, a następnie świata stworzonego jako dzieła Bożego. W katechezie należy wychowywać i kształtować odpowiedzialne postawy uczniów wobec innych ludzi, ale także otaczającego ich świata. Ochrona przyrody wymaga działań prak-tycznych, dlatego formuje się postawy moralne, w których dominuje wyższość bycia nad posiadaniem. Celem wszystkich działań ekologicznych podejmowanych w katechezie jest ukazanie prawdy że świat jest wspólnym domem o który należy nieustanni się troszczyć (por. Laudato si 232). Kościół wychowuje katechizowanych uczniów do wrażliwości eko-logicznej, dzięki temu iż uwzględnia zarówno ochronę środowiska naturalnego, jak też ludzkiego (społecznego).

Bibliografia

Benedykt XVI w Loreto – podsumowanie, http://papiez.wiara.pl/doc/375192.Bene-dykt-XVI-w-Loreto-podsumowanie/3, z dn. 04.01.2018.

Benedykt XVI,Encyklika „Caritas in veritate”,Do biskupów prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Watykan 2009.

Bołoz W., Ekologiczne nieporozumienie, http://niedziela.pl/artykul/51197/nd/Ekologiczne--nieporozumienie, z dn. 02.01.2017.

Borda M., Ceglarek R., Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół encykliki Laudato si’, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10757, z dn. 03.01.2018.

Bortkiewicz P., Grzech wobec środowiska i grzech wobec Stwórcy, https://www.przewod-nik-katolicki.pl/Archiwum/2013/Przewodnik-Katolicki-27-2013/Wiara-i-Kosciol/Grzech-wo-bec-srodowiska-i-grzech-wobec-Stworcy, z dn. 03.01.2018.

Dołęga J. M., Słowo o środowisku społeczno-przyrodniczym, w: Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J. W. Czartoszewski, J. M. Kotowski, „Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna” 4 (2003).

Dziekoński S., Wychowanie dzieci do poszanowania środowiska ekologicznego jako jedno z katechetycznych zadań rodziców, w: Edukacja ekologiczna w rodzinie, red. J.M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, „Episteme” 9 (2000).

Dziekoński S., Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/download/PCh.2011.011/216.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich, O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Watykan 2013.

Franciszek, Encyklika „Laudato si”, poświęcona trosce o wspólny dom, Watykan 2015.

Franciszek, Pilnie potrzebna ekologia, http://www.swietyjozef.kalisz.pl/RokWiary/39.html, z dn. 02.01.2018.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Watykan 1988.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Watykan 1995.

Jan Paweł II, Liturgis Słowa z Zamościa, 12.06.1999, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/zamosc_12061999.html, z dn. 11.01.2018.

Jan Paweł II, Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 1990 r., http://niedziela.pl/artykul/2283/Oredzie-na-XXIII-Swiatowy-Dzien-Pokoju, z dn. 02.01.2018.

Jan Paweł II, Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich, http://www.opo-ka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/edukacja_03072004.html, z dn. 14.02.2015.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

JanPaweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli. W setną rocznicę Encykliki „Rerum novarum”, Watykan 1991.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Kosche M., Nawrócenie ekologiczne w hermeneutyce teologiczno-społecznej, https://de-pot.ceon.pl/handle/123456789/10757, z dn. 03.01.2018.

Kostorz J., Katechetyczne znaczenie encykliki Laudato si’, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/el-ement/bwmeta1.element.desklight-164768d3-e0e3-4e2a-b2bd-68380460fabc/c/01_04_Kostorz.pdf, z dn.02.01.2018.

Kościół a ekologia, https://ekai.pl/kosciol-a-ekologia/, z dn.03.01.2018.

Krajewski P., Integrująca rola religii w wychowaniu ekologicznym,apcz.umk.pl/czaso-pisma/index.php/PCh/article/download/3037/3035,z dn.03.01.2018.

Leśniewska J., Zasady chrześcijańskiej edukacji ekologicznej w rodzinie, w: Wychowanie do poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, red. J. W. Czartoszewski, J.M. Kotowski, „Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna” 4 (2003).

Offmański A., Pojęcie i natura katechezy, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Kraków 1999.

Orzeszyna J.,Ludzki i społeczny wymiar ekologii w świetle encykliki papieża Franciszka Laudatosi’, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10757, z dn. 03.01.2018.

OrzeszynaJ., Katecheza VI / 2016, Integralność nowego człowieka i nowego stworzenia (ekologia ducha ludzkiego) – streszczenie,http://poznan.ak.org.pl/wp-content/up-loads/2016/05/AK_Katecheza_2016_06_Currenda.pdf, z dn. 02.01.2018.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, „Gaudium et spes”, Poznań 2002.

Stala J., Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania, w: Dydaktyka katechezy, cz. I, red. J. Stala, Tarnów 2004.

Zellma A., Edukacja ekologiczna katechizowanej młodzieży w kontekście zmian pro-gramowych szkolnego nauczaniareligii,bazhum.muzhp.pl/media//files/...t5/.../Studia_El-blaskie-r2003-t5-s255-267.pdf, z dn.03.01.2018

Pobrania

Opublikowane

2020-09-08

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>