Boskość miłości jako dar i zobowiązanie w służbie człowiekowi – w świetle dokumentu Benedykta XVI "Deus caritas est"

Autor

Słowa kluczowe:

boskość, miłość, dar, zobowiązanie, służba, Benedykt XVI, Deus caritas est

Abstrakt

Artykuł dotyczy zasadniczej dla życia człowieka kwestii miłości, która jest Bożym darem zobowiązującym człowieka do postawy służby wobec innych. Tekst został oparty na encyklice Benedykta XVI "Deus caritas est". Ukazano w nim istotę miłości jako szerokiej rzeczywistości – w perspektywie pojęć: eros, agape, caritas – według doktryny chrześcijańskiej. Zgodnie z przykazaniem miłości, chodzi o dzielenie się daną nam miłością z innymi, jako zgodne z naturą człowieka. Nie chodzi o odrzucenie czy stłumienie erosa, lecz aby go oczyszczać i przepajać miłością agape jako miłością ofiarną objawioną w Chrystusie. Człowiek sam nie jest w stanie tego dokonać, niezbędne jest umocnienie przez Ducha Świętego. Dopiero w ten sposób można odkryć głębię osobowego współżycia mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Wyrazem daru miłości jest działalność Kościoła, która ma na celu pełne dobro człowieka. Ta miłość caritas winna być znakiem rozpoznawczym Kościoła.

Bibliografia

Adamczyk D., Od filozofii do teologii. Rozważania o wartościach, Kielce 2007.

Adamczyk D., Wychowanie do miłości w perspektywie encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Sytnik-Czetwertyński J.,

Andia de Y., Erôs i agapè: Boski żar miłości,„Communio” 5 (1995).

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2005.

Blachnicki F., Miłość, seks, eros, agape, Krościenko 2002.

Coste R., Miłość, która zmienia świat. Teologia miłości, Rzym-Lublin 1992.

Dal Toso G., Cechy działalności charytatywnej Kościoła w świetle encykliki „Deus caritas est”, w: Deus caritas est.

Drączkowski F., Miłość – agape syntezą chrześcijaństwa, Pelplin-Toruń 1997.

Dziewiecki M., Bóg proponuje miłość ze znakiem jakości, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3 (2006).

Dziwisz S., Miłością mocni, Kraków 2006.

Gądecki S., Duchowe i materialne ubóstwo wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, w: Deus caritas est.

Glombik K., Miłość Boga, bliźniego i samego siebie – przykazanie i postawa, „Teologia i Moralność” 6 (2009).

Grabowski M., Uwagi o miłości na kanwie encykliki Deus caritas est, w: Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, red. A. Świerczek, Kraków 2006.

Hentschel G., „Ponieważ Pan was umiłował” (Pwt 7,8). Miłość w Starym Testamencie, „Communio” 5 (1995).

Herrmann T., Miłość braterska w Pierwszym Liście św. Jana, Paradyż 1984.

Herrmann T., Rozwój idei miłości i miłosierdzia w Piśmie Świętym, w: Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, Rzym 1994.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jurczyk B., O koniecznej progresji miłości małżeńskiej na podstawie encykliki „Deus caritas est”, w: Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007.

Kaltbach A., Miłość czy sprawiedliwość? Społeczne akcenty encykliki „Deus caritas est”, w: Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007.

Kluz M., Orędzie o miłości bliźniego w świetle encyklik Deus caritas est i Caritas in veritate papieża Benedykta XVI, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 14 (2015) nr 1/26.

Koperek J., Eucharystia źródłem miłości miłosiernej, „Communio” 5 (1995).

Kotowski J., Encyklika Deus caritas est – niektóre aspekty wychowawcze, w: Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, red. J. Kotowski, W. Nowacki, seria: „Episteme” 67 (2007).

Kupczak J., Teologiaencykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, red. A. Świerczek, Kraków 2006.

Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warszawa 1997.

Listy św. Pawła, red. J. Frankowski, Warszawa 1997.

Machniak J., Caritas – miłość miłosierna w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI, w: Tajemnica miłości.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b. red. w., Warszawa 2007.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b. red. w., Warszawa 2007.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b. red. w., Warszawa 2007.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b.red.w., Warszawa 2007.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b. red. w., Warszawa 2007.

Materiały z sympozjum naukowego poświęconego encyklice Benedykta XVI. Warszawa, 7 października 2006 r., b. red. w., Warszawa 2007.

Michniewicz W., O chrześcijańskim rozumieniu miłości w encyklice Papieża Benedykta XVI Deus caritas est, w: Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, red. J. Kotowski, W. Nowacki, seria: „Episteme” 67 (2007.

Nagy S., „Objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się Jezus Chrystus” (RH 9), w: Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985.

Najda A.J., Oblicza miłości w Biblii, w: Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI Deus caritas est, red. J. Kotowski, W. Nowacki, seria: „Episteme” 67 (2007).

Nossol A., Chrześcijańska pro egzystencja – istnienie i życie dla innych, „Collectanea Theologica” 49 (1979) nr 2.

Perzyński A., Miłość społeczna w nauczaniu Benedykta XVI, „Łódzkie Studia Teologiczne” 21 (2012).

Przygoda W., Działalność charytatywna Kościoła w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Deus caritas est.

Rafiński G., Drogi i bezdroża chrześcijańskiej „gnozy” (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian),w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 9: Dzieje Apostolskie.

Rakocy W., „Będziecie moimi świadkami...” (Dz 1,8) (Dzieje Apostolskie),w: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. 9: Dzieje Apostolskie.

Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, red. A. Świerczek, Kraków 2006.

Rumianek R., Biblijne podstawy encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, w: Deus caritas est.

Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 1990.

Skawroń J., Nieskończone horyzonty miłości.

Skolik L., O pierwszej encyklice Benedykta XVI, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1 (2006).

Sobolewski Z., Encyklika Benedykta XVI „Deus caritas est” – dar i zobowiązanie, w: Deus caritas est.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.

Szczurek J.D., Bóg w encyklice Deus caritas est, w: Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, red. A. Świerczek, Kraków 2006

Teologiczno-psychologiczne aspekty rozwoju człowieka na drodze ku Bogu według św. Jana od Krzyża, Kraków 2003.

Urbański S., Teologia miłości według encykliki Benedykta XVI, w: Deus caritas est.

West C., Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, Kraków 2011.

Wieczorek K., Miłość jako dar i tajemnica. Od „Miłości i odpowiedzialności” do „Deus caritas est”, w: Miłość – Płciowość – Płodność. Aktualne problemy etyki seksualnej, red. P. Morciniec, Opole 2007.

Wiener C., Miłość, w: Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990.

Witek S., Miłość chrześcijańska w życiu człowieka, Warszawa 1983.

Wojtkun J., Rola miłości w życiu człowieka na podstawie „Deus caritas est”, „Zeszyty Formacji Katechetów” 3 (2006).

Woronowski F., Funkcja miłości czynnej Kościoła, Łomża 1977.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2018. „Boskość miłości Jako Dar I zobowiązanie W służbie człowiekowi – W świetle Dokumentu Benedykta XVI «Deus Caritas Est»”. Zeszyty Formacji Katechetów 72 (4):89-102. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/94.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>