Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było wcześniej publikowane, ani nie było rozpatrywane przez inne czasopismo.

 • Zgłaszany plik jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Tam, gdzie było to możliwe podano adresy URL.
 • Odstęp między wierdzami 1,5, czcionka 12 - Times New Roman; ilustracje, obrazy, tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

 • Redakcja „Zeszytów Formacji Katechetów” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub scenariusza lekcji, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału należy do redaktorów-recenzentów, którzy decydują o dopuszczeniu do drukowania.
 • Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy artykuły, które nie przekraczają 12 stron znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z przypisami (30 wierszy na stronie).
 • Prosimy także o krótkie streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (ok. 8 wierszy) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim, a także krótki biogram (do 5 wierszy). Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko; tytuł naukowy; ośrodek naukowy, z którym autor jest związany; pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji; numer telefonu; e-mail.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Prosimy, by w tekście nie stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.
 • W terminie około miesiąca od otrzymania materiałów Redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do druku lub odrzuceniu danego artykułu. 

Zasady ogólne

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 • Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych poddawany opracowaniu redakcyjnemu i językowemu oraz autoryzowany przed publikacją.
 • W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekdcie informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
 • Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału).

Formatowanie tekstu

 • imiona i nazwisko autora artykułu (Times New Roman 12 pkt.)
 • tytuł artykuł?u (Times New Roman 12 pkt., B),
 • narracja (Times New Roman 12 pkt.),
 • przypisy u dołu strony (Times New Roman 10 pkt.);
 • wyrównanie do obu marginesów (także przypisów);
 • wszystkie marginesy na stronie A4 po 2,5 cm;
 • tabulacja 1 cm;
 • interlinia 1,5.
 • Cytaty - wyróżnione w tekście przez ujęcie ich w cudzysłów i opatrzone przypisem.
Przypisy
 • Przypisy odwołuce się do książek pojedynczych autorów, jak też o nierozdzielnym autorstwie, winny zawierać: autora (autorów), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do prac zbiorowych winny zawiera?ć: autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego opracowania (kursywą), tytuł książki, w której zostało ono umieszczone (kursywą), redaktora lub tego, kto ją opracował, miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: autora, tytu?ł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt) oraz stronę;
 • Przypisy źródłowe z odwołaniem się do wytworów prasowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety (w cudzysłowie), datę publikacji (dla dzienników i tygodników rok, numer, dzień i miesiąc pisany słownie; dla miesięczników i kwartalników rok i miesiąc, kolejny numer, opcjonalnie stronę);
 • W przypisach odwołujących się do już podanego źródła należy unikać stosowania „dz. cyt.”. Dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki.
 • W przypisach stosujemy polskie zwroty, tzn. tamże, tenże, taże, cyt. za, zob., mps., rkps., kps., b.r., b.m.

Formacja ludzka i chrześcijańska

W tym dziale będą publikowane artykuły dotyczące szeroko pojętej formacji ludzkiej oraz chrześcijańskiej.

Formacja doktrynalno-teologiczna

Ten dział czasopisma połączy artykuły odnoszące się do kwestii doktrynalno-teologicznej.

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Interdyscyplinarność czasopisma pozwoli w tym dziale dokonać analizy z zakresu psychologiczno-pedagogicznego.

Formacja dydaktyczno-metodyczna

Opis działu: Formacja dydaktyczno-metodyczna

Forum katechetów

Opis działu: Forum katechetów

Recenzje i sprawozdania

Opis działu: Recenzje i sprawozdania

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.