Archiwum

 • EUCHARYSTIA – "WIELKA TAJEMNICA WIARY"
  Tom 77 Nr 1 (2020)


  W tym numerze m.in.:

  - Eucharystia i miłość - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Eucharystia – „wielka tajemnica wiary” - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Natura ofiarnicza Eucharystii w oparciu o encyklikę Ecclesia de Eucharistia papieża Jana Pawła II - Ks. dr hab. S. Jaśkiewicz

 • EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. WYMOGI EDUKACYJNE NAUCZANIA RELIGII
  Tom 76 Nr 4 (2019)


  W tym numerze m.in:

  - Szkoła i nauczyciel w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży - Ks. prof. KUL dr hab. A. Maj
  - Edukacja religijna w systemie szkolnym w służbie integralnego wychowania - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Katecheta (nauczyciel religii) jako wychowawca na tle proponowanych zmian w prawie oświatowym - Mgr M. Mąkosa

 • DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCA KOŚCIÓŁ I PROWADZI DO CHRYSTUSA
  Tom 75 Nr 3 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Między państwem a Kościołem – od autonomii do współpracy. Elementy chrześcijańskiej etyki życia społecznego - Ks. dr Wojciech Wojtyła
  - Praktyki religijne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych - Mgr Magdalena Bednarska
  - Uświęcające działanie Ducha Świętego - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • DUCH ŚWIĘTY UZDALNIA DO ŚWIADECTWA I APOSTOLSTWA. WYCHOWANIE MŁODYCH
  Tom 74 Nr 2 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Środki masowego przekazu w służbie edukacji - Mgr lic. Michał Kaczmarczyk
  - Wolontariat chrześcijański jako forma wychowania młodzieży - mgr lic. Paulina Skórnicka
  - Duch Święty uzdalnia do świadectwa i apostolstwa - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • W MOCY BOŻEGO DUCHA. SYNOD MŁODYCH
  Tom 73 Nr 1 (2019)


  W tym numerze m.in.:

  - Troska Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu - Ks. mgr Damian Fołtyn
  - Obrazy malarskie w patriotycznym wychowaniu młodzieży na katechezie - Dr A. Szubartowska, Mgr M. Wagner, Ks. prof. dr hab. R. Chałupniak

 • WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W KATECHEZIE. WYCHOWANIE MŁODZIEŻY
  Tom 72 Nr 4 (2018)


  W tym numerze m.in.:
  - Wychowanie patriotyczne dzisiaj - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Wychowanie patriotyczne w katechezie - Ks. prof. St. Łabendowicz
  - Znaczenie dialogu motywującego w procesie kształtowania tożsamości - Mgr H. Styliński

 • DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NADZIEI. ŚW. STANISŁAW KOSTKA - PATRON DZIECI I MŁODZIEŻY
  Tom 71 Nr 3 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Wolność do dysponowania własnym ciałem. Współczesny "spór o człowieka" - Ks. mgr lic. R. Grzywacz
  - Cywilizacja miłości jako odpowiedź na współczesny kryzys moralny według św. Jana Pawła II - Ks. mgr lic. D. Natorski
  - Sakrament pokuty i pojednania młodzieży w ujęciu o. Józefa Stanisława Płatka - Ks. mgr lic. K. Kwiatkowski

 • JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
  Tom 70 Nr 2 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Wychowanie do radości w katechezie - Ks. mgr S. Podgórski
  - Przygotowanie młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej do sakramentu bierzmowania – rola rodziny, szkoły i parafii. Stan obecny i perspektywy rozwoju - Mgr M. Bednarska

 • DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA
  Tom 69 Nr 1 (2018)


  W tym numerze m.in.:

  - Duch Święty a posłannictwo chrześcijanina - Mgr lic. G. Księżak
  - Jedność Kościoła w nauczaniu biskupa Piotra Gołębiowskiego - Ks. mgr lic. D. Glibowski
  - Katecheta w zwierciadle wirtualnego świata - Ks. prof. dr hab. R. Chałupniak

 • WOLONTARIAT W SZKOLE I W PARAFII
  Tom 68 Nr 4 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Wolontariat charytatywny wśród młodzieży austriackiej na przykładzie Vienna Business School - Dr P. Kubiak
  - Wolontariat w służbie solidaryzmu społecznego dzieci i młodzieży - Ks. prof. dr hab. W. Przygoda
  - Wolontariat, wychowanie, tutoring – ku rozwojowi człowieka - Dr hab. D. Adamczyk

 • PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ I ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO
  Tom 67 Nr 3 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej dla współczesnej katechezy - Fr. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Święty brat Albert – patron na dzisiejsze czasy - Fr. dr J. Wojtkun
  - Przygotowanie do bierzmowania młodzieży w okresie adolescencji. Refleksje psychologiczno-pedagogiczne - A. Golba

 • WSPÓLDZIAŁANIE DUCHOWNYCH I ŚWIECKICH W KOŚCIELE
  Tom 66 Nr 2 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Geniusz Kobiety - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Autorytet wychowawczy - A. Kogut
  - Znaczenie norm kanonicznych w nauczaniu religii w szkołach a pozycja prawna Kościoła Katolickiego w Polsce - K. Dyda

 • MISYJNY WYMIAR KOŚCIOŁA
  Tom 65 Nr 1 (2017)


  W tym numerze m.in.:

  - Empatia i asertywność w komunikacji międzyludzkiej - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Demokracja i wychowanie do wartości - Ks. dr W. Wojtyła
  - Katechizm „Największa jest Miłość” narzędziem ewangelizacji młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - Dr Joanna Borowicz

 • INTEGRALNE WYCHOWANIE W KATECHEZIE SZKOLNEJ W KONTEKŚCIE ROKU MIŁOSIERDZIA
  Tom 64 Nr 4 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - O doświadczeniu wiary: między samotnością a wspólnotą - Dr M. Jagielski
  - Katecheza szkolna w integralnej formacji ucznia - Ks. prof. KUL dr hab. A. Maj
  - Agresja wśród dziewcząt - A. Baranowska

 • BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI - ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
  Tom 63 Nr 3 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - „Herosi w sutannach” w prozie Jana Dobraczyńskiego. Dwie obserwacje - Ks. dr G. Głąb
  - Dzieło katechizacji – ku pełni życia chrześcijańskiego (w świetle adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jana Pawła II) - Dr hab. D. Adamczyk
  - Dydaktyczne zasady nauczania w katechezie - Ks. prof. KUL St. Łabendowicz

 • WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA
  Tom 62 Nr 2 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem ciała - Ks. dr J. Kucharski
  - Doświadczenie aksjologiczne jako wyraz równowagi pomiędzy subiektywnym czuciem wartości a ich obiektywnym charakterem - P. Bukowski
  - Prezentacja multimedialna w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
  Tom 61 Nr 1 (2016)


  W tym numerze m.in.:

  - Chrzest Mieszka I i jego dworu (966 r.) – fakt i jego znaczenie - Ks. dr R. Piekarski
  - Idea świętości i miłosierdzia –Św. Józef Sebastian Pelczar w perspektywie Roku Miłosierdzia - Ks. dr hab. J. Kochel
  - "Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz2,17) – teoria prawa naturalnego - Ks. dr W. Wojtyła

 • FORMACJA KATECHETÓW NA WSPÓŁCZESNE CZASY. 15-LECIE ZESZYTÓW FORMACJI KATECHETÓW
  Tom 60 Nr 4 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacja katechetów dla rozwoju człowieka - M. Włosiński
  - Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów - Ks. prof. dr hab. W. Przygoda
  - Kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej - Ks. prof. dr hab. R. Chałupniak

 • OWOCE NAWRÓCENIA-RADOŚĆ I NADZIEJA
  Tom 59 Nr 3 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Intronizacja a udział wiernych w królewskiej misji Chrystusa - Bp dr hab. W. Śmigiel
  - Nawrócenie chrześcijańskie drogą radości i nadziei - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Wychowanie w perspektywie personalistycznej - Dr hab. D. Adamczyk

 • WYCHOWANIE W PRAWDZIE
  Tom 58 Nr 2 (2015)


  W tym numerze m.in.:

  - Prawda drogą do wolności odpowiedzialnej według św. Jana Pawła II - o. A. Jastrzębski
  - Maryja w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego - J. Kalisty
  - Zachowania samobójcze młodzieży. O potrzebie realizacji oddziaływań presuicydalnych na lekcjach religii - A. Baranowska

 • NAWRÓCENIE W WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
  Tom 57 Nr 1 (2015)


  W tym numerze m.in.:
  - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – formacja i akcja? - Ks. prof. KUL dr hab. P. Mąkosa
  - Rola i miejsce sakramentu pokuty w procesie formacji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania - Dr J. Borowicz
  - Metody utrwalania treści w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • WOŁANIE O LUDZI SUMIENIA
  Tom 56 Nr 4 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Z nauczania Jana Pawła II na temat lekarskiej etyki - M. Włosiński
  - Praca człowieka uczestnictwem w dziele Stwórcy. Św. Jana Pawła II teologia pracy - Ks. dr W. Wojtyła
  - Techniki multimedialne w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • WEZWANI DO ŚWIADECTWA
  Tom 55 Nr 3 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Kościół w trosce o fizyczno-duchowy rozwój człowieka na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - M. Rutkowska
  - Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem duszy - Ks. dr J. Kucharski
  - Działalność katechetyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych - J. Wiśniewska

 • BYĆ UCZNIEM CHRYSTUSA
  Tom 54 Nr 2 (2014)


  W tym numerze m.in.:

  - Wiara podstawą życia duchowego - Ks. prof. dr hab. M. Chmielewski
  - Egzystencja chrześcijanina egzystencją wiary - M. Włosiński
  - Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy i wyzwania - Ks. prof. KUL dr hab. A. Kiciński

 • WZRASTANIE W WIERZE
  Tom 53 Nr 1 (2014)

  W tym numerze m.in.:

  - Propozycja „lectio divina” dla wiary w Jezusa Syna Bożego w świetle Mt 14,22-33 - Ks. S. Haręzga
  - Nauczanie religii w szkołach w okresie dwudziestolecia międzywojennego w diecezji sandomierskiej inspiracją dla katechezy we współczesnym systemie edukacji - Ks. Z. Kowalczyk
  - Człowiek grzeszny powołany do doskonałości - O. A. Jastrzębski

 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
  Tom 52 Nr 4 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Doświadczenie człowieka początkiem filozoficznej antropologii Karola Wojtyły - Ks. dr W. Wojtyła
  - Ewangeliczne opisy męki i zmartwychwstania Jezusa a wizerunek na Całunie Turyńskim - T. Twardziłowski
  - Metody biblijne w katechezie młodzieży i dorosłych - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • APOSTOLAT SPOŁECZNY W KATECHEZIE
  Tom 51 Nr 3 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacja dzieci i młodzieży do apostolatu społecznego - Ks. prof. dr hab. W. Przygoda
  - Psychopedagogiczne konotacje rozwoju religijności człowieka - Dr hab. D. Adamczyk
  - Multimedialne pomoce dydaktyczne w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • AKTUALNOŚĆ NAUKI SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
  Tom 50 Nr 2 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Twórcy mediów a sumienie - M. Korzekwa
  - Poznać tajemnicę Kościoła nauką „Lumen gentium” - Ks. dr W. Jaworski
  - Zasady dialogu wychowawczego i ich realizacja w rodzinie - W. Kądziołka

 • NOWA EWANGELIZACJA
  Tom 49 Nr 1 (2013)


  W tym numerze m.in.:

  - Duszpasterstwo małżeństw i związków niesakramentalnych - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Wychowanie do wartości moralnych w perspektywie wzoru osobowego - Dr hab. D. Adamczyk
  - Udoskonalenia katechezy przez wprowadzenie w rok liturgiczny - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • WYCHOWANIE W WIERZE-ROK WIARY
  Tom 48 Nr 4 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Refleksje o wierze w Roku Wiary - Ks. dr J. Wojtkun
  - Rodzina chrześcijańska wspólnotą formowaną przez sakramenty - Ks. dr J. Mizak
  - Psychomanipulacyjne techniki werbowania nowych członków sekt - Mgr lic. D. Chrzanowski

 • WYCHOWANIE W GRUPACH I WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH
  Tom 47 Nr 3 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Współczesne ruchy odnowy i stowarzyszenia we wspólnocie Kościoła - Ks. dr S. Płusa
  - Wychowanie do wspólnoty Kościoła - Ks. dr L. Domagała
  - W trosce o rozwój religijności młodzieży gimnazjalnej - M. Wrzosek

 • WYCHOWANIE W RODZINIE
  Tom 46 Nr 2 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Wychowanie religijne w rodzinie - Dr A. Rayzacher-Majewska 
  - Znak krzyża w rodzinie - M. Korzekwa
  - Dążenie ku dorosłości w kontekście rozwoju osobowości młodzieży - M. Wrzosek

 • WYCHOWANIE DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA
  Tom 45 Nr 1 (2012)


  W tym numerze m.in.:

  - Katolicy wobec wyznawców nowych ruchów religijnych - Mgr lic. D. Chrzanowski
  - Lectio divina duchową lekturą Pisma Świętego. Bogactwo sensu biblijnego na przykładzie tekstu Łk 19,1-10 - St. Haręzga
  - Wyzwania nowej ewangelizacji – reforma systemu oświaty – nowy kształt katechezy - Ks. dr hab. P. Tomasik

 • WYCHOWANIE W KATECHEZIE
  Tom 44 Nr 4 (2011)


  W tym numerze m.in.:


  - Nowa ewangelizacja jako wyzwanie wobec katechezy w świetle Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów - R. Kaczmarek
  - W komunii z Bogiem przez sakramenty - Ks. prof. dr hab. M. Jagodziński
  - Wychowanie w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • BŁOGOSŁAWIONE DZIEDZICTWO - JAN PAWEŁ II
  Tom 43 Nr 3 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Jan Paweł II a powołania - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Błogosławiony Jan Paweł Wielki. Beatyfikacja Świadka Miłości - M. Korzekwa
  - Ocalenie świata od totalnej zagłady – katecheza o potopie - Dr hab. D. Adamczyk

 • W KOMUNII Z BLIŹNIMI
  Tom 42 Nr 2 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Communio z braćmi, czyli miłość bliźniego - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Pismo Święte w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Geneza zła w perspektywie Rdz 3 - Dr hab. D. Adamczyk

 • W KOMUNII Z BOGIEM
  Tom 41 Nr 1 (2011)


  W tym numerze m.in.:

  - Formacyjny wymiar roku liturgicznego w katechezie - Ks. prof. dr hab. K. Matwiejuk
  - Małżeństwo: sakrament miłości - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Dialog wychowawczy w rodzinie szansą na porozumienie i współpracę - W. Buczek

 • KATECHEZA W SZKOLE
  Tom 40 Nr 4 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - 20-lecie powrotu do szkoły – Z Księdzem Biskupem Markiem Mendykiem – przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia ks. Stanisław Łabendowicz - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz
  - Współczesne koncepcje pedagogiczne szkoły - Ks. prof. KUL dr hab. A. Maj
  - Pedagogika czasu wolnego a religijność i patriotyzm młodzieży - Ks. dr hab. M. Włosiński

 • WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
  Tom 39 Nr 3 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - Wychowanie do miłości bliźniego - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Patriota i obywatel - M. Korzekwa
  - Zapomniane słowo – wychowanie - M. Cogiel

 • WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI W KATECHEZIE
  Tom 38 Nr 2 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - Mężczyzna, kobieta i miłość - M. Korzekwa
  - Miłość bliźniego służbą społeczeństwu - L. Mergalska
  - Reklama w życiu dziecka - Dr hab. D. Adamczyk

 • BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
  Tom 37 Nr 1 (2010)


  W tym numerze m.in.:

  - „Stać na straży stworzenia, drogą krzewienia pokoju”. Omówienie Orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2010 - Ks. dr J. Wojtkun
  - Wychowanie zamierzone jako najskuteczniejszy „program profilaktyczny” - M. Cogiel
  - Metody pracy z zastosowaniem środków dydaktycznych w katechezie - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • KAPŁAŃSTWO W SŁUŻBIE SŁOWA
  Tom 36 Nr 4 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Radość bycia księdzem - Ks. dr M. Dziewiecki
  - Sakrament posługi apostolskiej w Katechizmie Kościoła Katolickiego - Ks. dr Z. Gaczyński
  - Kapłan w służbie Słowa Bożego - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • WYSŁAWIANIE EWANGELII ŻYCIA
  Tom 35 Nr 3 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Ja i moje ciało. Analiza antropologiczna - M. Korzekwa
  - Katechetyczne wartości Abrahama - M. Włosiński
  - Demokratyczne perspektywy Kościoła jako komunii - Ks. prof. dr hab. M. Jagodziński

 • KATECHEZA W SŁUŻBIE EWANGELII
  Tom 34 Nr 2 (2009)


  W tym numerze m.in.:

  - Bądźmy zawsze po stronie życia - Abp Z. Zimowski
  - 40-lecie encykliki „Humanae vitae” - Ks. dr S. Adamczyk
  - Katecheza w służbie Ewangelii życia - Ks. prof. KUL dr hab. St. Łabendowicz

 • EWANGELIA ŻYCIA
  Tom 32 Nr 4 (2008)

 • TRWAĆ W WIERZE
  Tom 27 Nr 3 (2007)

 • TRWAJCIE MOCNI W WIERZE
  Tom 24 Nr 4 (2006)

 • BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
  Tom 23 Nr 3 (2006)

 • KONTEMPLACJA CHRYSTUSA
  Tom 22 Nr 2 (2006)

 • KATECHEZA SAKRAMENTALNA
  Tom 18 Nr 2 (2005)

 • KATECHEZA A MASS MEDIA
  Tom 15 Nr 3 (2004)

 • WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
  Tom 10 Nr 2 (2003)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE
  Tom 9 Nr 1 (2003)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  Tom 8 Nr 4 (2002)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • EKLEZJALNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 7 Nr 3 (2002)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • LITRUGICZNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 6 Nr 2 (2002)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • BIBLIJNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 5 Nr 1 (2002)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • PERMANENTNA FORMACJA KATECHETÓW
  Tom 4 Nr 4 (2001)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • KU DOJRZAŁOŚCI LUDZKIEJ I CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  Tom 3 Nr 3 (2001)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • W KIERUNKU KATECHEZY EWANGELIZACYJNEJ
  Tom 2 Nr 2 (2001)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.

 • Jubileusz katechetów, Rzym, 9-10 grudnia 2000
  Tom 1 Nr 1 (2001)

  Numer czasopisma jest dostępny tylko w wersji papierowej.