Sakrament pokuty i pojednania w katechezie młodzieży licealnej w świetle założeń programowych nauczania religii

Autor

  • Jakub Jakubowski

Słowa kluczowe:

sakrament pokuty i pojednania, „Podstawa programowa”, „Program nauczania religii”, cele katechetyczne, wymagania szczegółowe, postawy

Abstrakt

Sakrament spowiedzi ustanowiony przez Chrystusa i przekazany Kościołowi dla wierzących i praktykujących katolików jest szczególną formą spotkania z kochającym Bogiem. W tym widzialnym znaku Bożej łaski dokonuje się odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie i odnowienie wspólnoty człowieka z Bogiem. W kontekście dynamicznych zmian kulturowych, które mają wpływ na religijność społeczeństwa i osobiste nastawienie poszczególnych jednostek do wiary, odpowiednia katecheza sakramentalna o pokucie i pojednaniu jest dziś potrzebna nie tylko w przestrzeni domowej i w parafiach, ale również w środowisku szkolnym. Temat sakramentu miłosierdzia został uwzględniony przez autorów aktualnie obowiązującej „Podstawy programowej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” oraz „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” w ramach wychowania liturgicznego, które w świetle dokumentów Kościoła należy do podstawowych zadań formacji religijnej. W liceach treści i wymagania szczegółowe związane z powyższą problematyką realizowane są w klasie II i mają na celu pogłębienie wiedzy o spowiedzi, umocnienie wiary uczniów oraz doprowadzenie ich do świadomego korzystania z sakramentu uzdrowienia.

Bibliografia

Chapel J., The Word in the Sacrament of Confession, „Teologia i Moralność”, t. 10, nr 2 (2015), s. 100-116.

Filek O., Zjednoczenie z Bogiem realizacją chrześcijańskiego powołania, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. 28 (1990), s. 92-98.

Głowacki Z., Dlaczego sakramenty potrzebują wiary?, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, t. 58 (2011), s. 43-54.

Jankowski S., Bóg Syna swego dał, aby człowiek nie zginął, ale się nawrócił i żył.

Biblijne aspekty sakramentu pokuty, „Studia Włocławskie”, t. 23 (2021), s. 51-80.

Kulpaczyński S., Postawy pokutne młodzieży, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, t. 3 (1978), s. 139-158.

Mąkosa P., Zarys katechezy o sakramentach świętych, „Siedem sakramentów w nauczaniu katechetycznym”, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 27-41.

Nycz Ł., Sakrament pokuty i pojednania w odbiorze młodzieży. Badania empiryczne członków Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, „Premislia Christiana”, t. 17 (2016/2017), s. 311-325.

Offmański A., Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania, „Colloquia Theologica Ottoniana”, nr 2 (2016), s. 93-110.

Pieńkosz J., Sakrament pokuty i pojednania jako sakrament uleczenia, „Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża”, t. 22 (2004), s. 157-175.

Rakoczy T., Zasady prawne ograniczające prawo wiernych do przyjmowania sakramentu Eucharystii, „Teologia Praktyczna”, t. 7 (2006), s. 132-133.

Rayzacher-Majewska A., Zadania katechezy w Dyrektoriach z lat 1971-2020, „Studia Katechetyczne”, t. 17 (2021), s. 59 -80.

Rydian D., Sakrament chrztu w katechezie szkolnej, „Teologia i Moralność”, t. 10, nr 1 (2015), s. 145-169.

Sobolewski Z., Pojednajcie się z Bogiem, Pelplin 2015.

Stepulak M., Postawy młodzieży wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania. Badania empiryczne maturzystów z diecezji siedleckiej, „Teologia Praktyczna”, t. 10 (2009), s. 125 -146.

Szept J., Wychowanie do pokuty i pojednania, „Colloquia Theologica Ottoniana”, nr 2 (2016), s. 143-155.

Tomasik P., Powstanie i ewolucja polskich programowych dokumentów katechetycznych w latach 2001-2018, „Studia Katechetyczne”, t. 19 (2019), s. 11-28.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Jakubowski, Jakub. 2023. „Sakrament Pokuty I Pojednania W Katechezie młodzieży Licealnej W świetle założeń Programowych Nauczania Religii”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):71-81. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1415.