Katecheza młodzieży z zastosowaniem technologii cyfrowej

Autor

  • Katarzyna Pająk

Słowa kluczowe:

katecheza, młodzież, technologia cyfrowa, kompetencje cyfrowe

Abstrakt

Kościół katolicki pokłada nadzieje w środkach technologii cyfrowej jako nowej formie ewangelizacji i katechizacji, jednocześnie zachęcając katechetów do podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych oraz wdrażania narzędzi cyfrowych w strukturę katechezy. Technologie cyfrowe pozwalają ukazywać Chrystusa w sposób bardziej dostępny młodym ludziom. Katecheta powinien odpowiadać na potrzeby katechizowanych i wprowadzać atrakcyjne pomoce dostosowane do poziomu edukacyjnego.

Bibliografia

Bajka Z., Historia mediów., Kraków 2008.

Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.

Benedykt XVI, Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji, 2013, https://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013, data dostępu: 17.05.2023.

Cyfrowy, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cyfrowy;3888596.html, data dostępu: 02.11.2022.

Dziedzic M., Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej, Płock 2015.

Dziedzic M., Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej, Płock 2015.

Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Rzym 2014.

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009.

Goban Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja., Warszawa 2005.

Goban Klas T., Zarys historii i rozwoju mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001.

Hojnacki L., Mobilna edukacja. M-LEARNING, czyli (r)ewolucja w nauczaniu.

Przewodnik dla nauczycieli, Warszawa 2011.

Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Misja Kościoła w erze komputerów, 1990, https://www.paulus.org.pl/243,24-sdssp--jan-pawel-ii-1990, data dostępu: 17.05.2023.

Jan Paweł II, Szybki rozwój. List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu, w: Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. M. Romanek, Kraków 2007, s. 762.

Kołodziejczyk W., Pokolenie Y, w: Uczyć łatwiej, red. E. Choromańska-Kowalczyk i in., Warszawa 2010, s. 3-6.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, 84, 91.

Kucharska C., Nauczyciel nowych czasów, w: Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan. Perspektywy. Zagrożenia, red. Z. Andrzejak i in., Poznań-Warszawa 2005, s. 287-293.

Kuźmińska-Sołśnia B., Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku, „Edukacja. Technika. Informatyka”, 4/2, 2013, s. 257-263.

Lepa A., Pedagogika mass mediów, Łódź 2003.

Mordarski S., Media w działaniu. Funkcjonowanie środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła, Sandomierz-Kraków 2007.

Oliveira J. de i in., Exploring Student and Teachers Participation in E-textbooks in a Primary School. „Comunicar. Media Education Research Journal” 2014, nr 42, s. 87-95.

Ordon U., Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy, Częstochowa 2007.

Paweł VI, Evangelii nuntiandi, Watykan 1975.

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone do uczestników międzynarodowego kongresu katechetycznego,http://www.radiomaryja.pl/kosciol/przemowienie-papieza-

franciszka-wygloszone-douczestnikowmiedzynarodowego-kongresukatechetycznego/, data dostępu: 27.03.2023.

Sysło M.M., Jochemczyk W., Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej, Warszawa 2009.

Szpunar M., Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, w: Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2009, s. 261-267.

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002.

Technologia cyfrowa, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/technologia%20cyfrowa.html, data dostępu: 02.11.2022.

Technologia, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/technologia;3985964.html, data dostępu: 02.11.2022.

Tomasik P., Jaka jest przyszłość podręczników?, w: Podręczniki do nauki religii.

Sens czy bezsens?, red. J. Kostorz, Opole 2009, s. 41-52.

Wieczorkowski K., Multimedia w nauczaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 434-442.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Pająk, Katarzyna. 2023. „Katecheza młodzieży Z Zastosowaniem Technologii Cyfrowej”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):82-90. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1416.