Kwalifikacje i formacja katechetów – edukacja permanentna

Autor

Słowa kluczowe:

kwlaifikacje katechetów, wiedza teologiczna, umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki, edukacja permanentna

Abstrakt

Przez kwalifikacje katechetów należy rozumieć nabycie wiedzy biblijno-teologicznej, liturgiczno-eklezjalnej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i katechetyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. Edukacje permanentna dokonuje się w wymiarze: ludzkim i chrześcijańskim, intelektualnym, duchowym i moralnym.

Bibliografia

Bissoli C., La formazione spiritualne del catechista, w: Formare i catechisti in Italia negli anni ottanta, Torino 1982, s. 55-64.

Łabendowicz S., Dynamizowanie wspólnotowości katechetów, w: Formacja katechetów, red. M. Majewski, Kraków 1990.

Łabendowicz S., Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II. wyd. 2. Sandomierz 1997.

Łabendowicz S., Katechetyczna formacja, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.

Łabendowicz S., Tożsamość i formacja katechetów, Radom 2022.

Murawski R., Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, „Katecheta” 18 (1974) nr 5, s. 196-201.

Simiński Ł., Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej, Pelplin 2021.

Soravito L., Bissoli C., Catechesi in Italia-identità e formazione, Torino 1983, s. 150-173.

Wrońska H., Formacja permanentna w służbie rozwoju osobowości katechety, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 60 (2013) t. 5.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Kwalifikacje I Formacja katechetów – Edukacja Permanentna”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):47-56. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1413.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>