Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania

Autor

Słowa kluczowe:

przygotowanie, bierzmowanie, Duch Święty, rodzina, szkoła, parafia

Abstrakt

Bierzmowanie jest sakramentem umocnienia w Duchu Św., który wyciska w duszy wierzącego niezatarty znak, znamię przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Bożą służbę. Jest to symboliczne potwierdzenie chrześcijańskiej tożsamości i przynależności do wspólnoty Kościoła. Okres przygotowania do jego przyjęcia, należy traktować jako czas wzrostu i rozwoju życia duchowego. Kandydaci winni otwierać się na przyjęcie darów Ducha Świętego, by wydać w życiu Jego owoce. W czasie przygotowania winno się wychowywać młodzież do odnalezieniu drogi do Pana, poprzez poznawanie wiary, by była w stanie dawać świadectwo wiary, zwłaszcza swoim życiem, i stawać w jej obronie, a także by była gotowa do podjęcia i wykonywania apostolatu, wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Bibliografia

Adamczyk Sł., Otwarci na dary Ducha Świętego, „«Biuletyn Katechetyczny» Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej” 2010, t. 86, nr 6.

Adamczyk Sł., Znaczenie przygotowania do sakramentu bierzmowania w rodzinie, https://diecezja.radom.pl/znaczenie-przygotowania-do-sakramentu-bierzmowania-w-rodzinie/, dostęp online: 11.09.2023.

Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.

Biela B., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania: czy wykorzystana szansa?, „Studia Pastoralne” 2008, nr 4.

Czekalski R., Korelacja nauczania religii w szkole z katechezą parafialną, w: Rodzina – Szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003.

Czwarty synod diecezji tarnowskiej 1982-1986. Ad imaginem Ecclesiae universalis (Lumen gentium 23) (13 III 1986), Tarnów 1990.

Drożdż A., Bierzmowanie w całokształcie chrześcijańskiej moralności, „Studia Pastoralne” 2008, nr 4.

Drugi polski synod plenarny. Teksty robocze (20 IV 1991), Poznań 1991.

Drugi synod diecezji lubelskiej 1977-1985 (8 XII 1987), Lublin 1988.

Duszpasterski synod archidiecezji krakowskiej 1972-1979. Przebieg prac synodalnych.

Dokumenty synodu. Dokumentacja synodu (8 V 1979), t. 1, Kraków 1985.

Falk M., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w kontekście wezwania do pełnego udziału w liturgii, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2001/Katecheta-2-2001/

VERBA-DOCENT/Przygotowanie-do-sakramentu-bierzmowania-w-kontekscie-wezwania-do-pelnego-udzialu-w-liturgii, dostęp online: 12.09.2023.

Falk M., Sakrament bierzmowania a młodzież, Olsztyn 2000.

Faryna M., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w aspekcie wspólnotowym i celebracyjnym, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2008, t. 32, nr 4.

Franciszek, Homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej, Watykan, 9 maja 2016 r.

Golba A., Przygotowanie do bierzmowania młodzieży w okresie adolescencji. Refleksje psychologiczno-pedagogiczne, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2017, t. 67, nr 3.

Innocenty III, Cum venisset.

Jan Paweł II, Catechesi tradendae, Watykan, 16 października 1979 r.

Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Kiciński A., Przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 2004, t. 143, nr 2.

Kochel J., Szkoła Słowa Bożego w programie katechezy parafialnej, „Katecheta” 2005, t. 49, nr 1.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2022.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, Warszawa, 16 stycznia 1975 r..

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018.

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski- dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/, dostęp online:

10.2023.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 2002.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. III: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, Katowice 2019.

Krakowiak Cz., Parafia jako centrum życia liturgicznego, w: Veritatem facientes, red. J. Nagórny, J. Wróbel, Lublin 1997.

Krakowiak Cz., Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego, Lublin 2012.

Królikowski J., Umocnienie i dopełnienie chrztu. Z teologii bierzmowania jako sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005.

Kuria Metropolitalna Warszawska, Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania na terenie archidiecezji warszawskiej (26 IV 1995), „Anamnesis”

/1997, t. 3, nr 4.

Łabendowicz St., Duch Święty czyni chrześcijanina nie tylko drugim Chrystusem, lecz samym Chrystusem, „«Biuletyn Katechetyczny» Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej” 2019, t. 173-174, nr 67-68.

Łabendowicz St., Duszpasterstwo katechetyczne w parafii – aspekt ewangelizacyjno-wspólnotowy, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2005, t. 19, nr 3.

Łabendowicz St., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2018, t. 70, nr 2.

Łabendowicz St., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania według nowych wskazań Konferencji Episkopatu Polski, „«Biuletyn Katechetyczny» Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej” 2018, t. 166-167, nr 60-61.

Łudczak M., Katecheza parafialna w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (1990-2002), „Forum Teologiczne” 2004, nr 5.

Madejczyk D., Sakrament bierzmowania. Miejsce w Kościele, czyli bierzmowani a życie parafii – cz. VII, „Katecheta” 2000, nr 12.

Mąkosa P., Katecheza inicjacyjna w procesie przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania, w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, Szczecin 2007.

Mokrzycki B., Bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania na podstawie tekstów biblijnych zawartych w nowych obrzędach, „Collectanea Theologica” 1974, nr 2.

Mokrzycki B., Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983.

Mokrzycki B., Konferencje przed bierzmowaniem, „Collectanea Theologica” 1974, nr 4.

Mokrzycki B., Obrzędy bierzmowania jako źródło homiletyczne, „Collectanea Theologica” 1974, nr 2.

Mokrzycki B., Wigilie przed bierzmowaniem, „Collectanea Theologica” 1974, nr 3.

Molendowski Sł., Zaprosić Ducha Świętego do swojego życia, „«Biuletyn Katechetyczny» Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej” 2016, t. 148, nr 42.

Murawski R., Duszpasterstwo katechetyczne przygotowujące do sakramentów bierzmowania i małżeństwa, https://www.katecheta.pl/Archiwum/2005/Katecheta-9-2005/VERBA-DOCENT/Duszpasterstwo-katechetyczne-przygotowujace-do-sakramentow-bierzmowania-

i-malzenstwa, dostęp online: 11.10.2023.

Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 1987.

Obrzędy bierzmowania według Pontyfikatu Rzymskiego, wyd. 3, Katowice 2019.

Osial W., Korelacja szkolnej lekcji religii z katechezą w parafii: refleksja katechetyczno-pastoralna w świetle wyzwań płynących z polskich dokumentów katechetycznych, „Studia Loviciensia” 2004, nr 6.

Panuś T., Inicjacja do sakramentu bierzmowania – gimnazjum, w: Katecheza w parafii.

Poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Warszawa 2004.

Panuś T., Parafia uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Doświadczenie krakowskie, w: Dzisiejszy bierzmowany.

Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005.

Paweł VI, Divinae consortium naturae, Watykan, 15 sierpnia 1971 r.

Ratzinger J., „Nowa ewangelizacja”. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Rzym, 9 grudnia 2000 r.

Rutkowski A., Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła partykularnego po II Soborze Watykańskim, „Studia Pelplińskie” 2013, nr 46.

Sarek R., Bierzmowany, animator, grupa domowa na drodze przygotowania do sakramentu bierzmowania, w: Dzisiejszy bierzmowany, red. J. Stala, Kielce 2005.

Skowronek A., Z teologii chrztu, w: Sakrament chrztu, red. A. Skowronek, Katowice 1973.

Slipek L., Parafia jakiej pragnę, Warszawa 2001.

Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus, Watykan, 7 grudnia 1965 r.

Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem, Watykan, 18 listopada 1965 r.

Sobór Watykański II, Lumen gentium, Watykan, 21 listopada 1964 r.

Sobór Watykański II, Sacrosanctum concilium, Watykan, 4 grudnia 1963 r.

Statuty archidiecezjalnego synodu poznańskiego, odprawionego pod przewodnictwem

księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka w dniach 4 VI, 12 IX i 12 X millenijnego Roku Pańskiego 1968 (14 X 1970), Poznań 1972.

Statuty drugiego synodu gdańskiego (20 XII 1973), Gdańsk-Oliwa 1976.

Synod archidiecezji wrocławskiej 1985-1991 (6 XII 1993), Wrocław 1995.

Synod Biskupów, Instrumentum laboris, Rzym 1977.

Synod diecezji włocławskiej odbyty we Włocławku w dniach 6-9 XI1967 r pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Pawłowskiego, biskupa włocławskiego (Statuty i załączniki) (9 XI 1967), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1968, nr 51.

Szczepaniec S., Okarmus I., Przyjdź Duchu Święty. Modlitewne oczekiwanie, cz. III, Kraków 1994;.

Szczotok E., Duszpasterstwo związane z udzielaniem sakramentu bierzmowania, w: Ewangelizacja i młodzież. Sakrament bierzmowania. Program duszpasterski na rok 1991/92, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1991.

Tertullianus, De resurrectione mortuorum, VIII, 3: CCL, 2.

Tomasik H., Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2018/2019 pt. „W mocy Bożego Ducha”, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2019, t. 73, nr 1.

Zając M., Polskie programy przygotowania do sakramentu bierzmowania, „«Teologia i Człowiek». Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” 2017, t. 38, nr 2.

Zellma A., Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania jako kategoria badawcza we współczesnej katechetyce, „Studia Pastoralne” 2008, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-21

Jak cytować

Łabendowicz, Stanisław. 2023. „Przygotowanie młodzieży Do Sakramentu Bierzmowania”. Zeszyty Formacji Katechetów 91 (3):46-60. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1423.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>