Cywilizacja miłości jako koncepcja życia w społeczności

Autor

Słowa kluczowe:

cywilizacja, miłość, koncepcja, życie, społeczność

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia cywilizacji miłości stanowiącego koncepcję życia społecznego, ekonomicznego, politycznego. Jest ona oparta na prawie miłości międzyosobowej i scharakteryzowana przez cztery zasady: przez prymat osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, wartości duchowych nad materialnymi i prymat miłosierdzia nad sprawiedliwością. Jej budowanie w poszczególnych dziedzinach życia społecznego zmierza do stworzenia optymalnych warunków wszystkim ludziom do rozwoju ku pełni człowieczeństwa.  

Bibliografia

Derdziuk A., Nadzieja jako owoc głoszenia miłosierdzia, w: Nadzieje ludzkie i nadzieja chrześcijańska, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Rzym 1980.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, Rzym 1981.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Rzym 1979.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej na Placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x537/homilia-jana-pawla-ii-wygloszona-podczas-mszy-sw-na-placu-zwyciestwa/?print=1 (do-stęp: 18.03.2014).

Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane, Rzym 1994.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.

Kowalski J., Cywilizacja miłości, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title-=Cywilizacja_miłości (dostęp: 6.09.2017).

Krąpiec M.A., „Cywilizacja miłości” spełnieniem osoby, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, brw., Lublin 1987.

Nossol A., Ku cywilizacji miłości, Opole 1984.

Rodziński A., Cywilizacja miłości – owoc chrześcijańskiego uniwersalizmu, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1-2 (1996).

Seremak W., Tajemnica Boga jako „Ojca Miłosierdzia” według encykliki „Dives in misericordia” Jana Pawła II, w: „Abba, Ojcze!”, red. A.J. Nowak, Lublin 2000.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Rzym 1964.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Rzym 1965.

Stolarczyk I., Podstawowe zasady ładu społecznego, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 21 (2002) nr 1-2.

Szmulewicz H., „Cywilizacja miłości” nadzieją Kościoła, Kraków 2007.

Ziółkowski J., Chrześcijaństwo cywilizacją miłości na tle innych cywilizacji, w: Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985.

Derdziuk A., Wyobraźnia miłosierdzia, „Ethos” 17 (2004) nr 1-2.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz. 2018. „Cywilizacja miłości Jako Koncepcja życia W społeczności”. Zeszyty Formacji Katechetów 70 (2):46-56. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/132.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>