Wolontariat, wychowanie, tutoring – ku rozwojowi człowieka

Autor

  • Dariusz Adamczyk Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
  • Katarzyna Jaworska

Słowa kluczowe:

wolontariat, wychowanie, tutoring, rozwój

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia wolontariatu we współczesnym świecie oraz znaczenia tutoringu. W tekście wskazano na wybrane elementy wychowawczej roli wolontariatu oraz na związek tego zagadnienia z tutoringiem, który stanowi innowacyjną metodę mającą na celu rozwój młodego człowieka z wykorzystaniem jego mocnych stron, ku jego pełniejszej formacji. Wskazano równocześnie na znaczenie osoby tutora w działaniach prospołecznych.  

Bibliografia

Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. 9 września – Wiedeń. Spotkanie z wolontariuszami, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/bene-dykt_xvi/przemowienia/austria_wolontariat_09092007.html (dostęp: 4.09.2017).

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2007.

Braun K., Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Chrapek J.,List na temat wolontariatu: Dzielmy się miłością. Wolontariat, 29 stycznia 2001, w: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego, brak red. wydania, Radomskie Wydawnictwo Diecezjalne AVE, Radom 2001, s. 77-108.

Czekierda P., Czym jest tutoring?, w: Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 15-16.

Czekierda P., Proces tutoringu i jego rodzaje (tutoring naukowy i rozwojowy), w: Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 24-27.

Czekierda P., Tutoring, coaching, mentoring – różnice i podobieństwa, w: Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 27-34.

Czekierda P., Wstęp, w: Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 9-11.

Dziewiecki M., Wolontariat w duchu Ewangelii, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAC/md_wolontariatew.html (dostęp: 4.09.2017).

Fingas B., Relacja mistrz – uczeń, w: Tutoring – teoria, praktyka, studia przypadków, red. P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015, s. 39-45.

Gawroński S., Ochotnicy miłości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Rzym 1988.

Jan Paweł II, Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu: Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Rzym 2001, http://wzrastanie.com.pl/site/?p=746(dostęp: 4.09.2017).

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004.

Kostek M., Wolontariat w hospicjum impulsem do zmiany w człowieku?, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010.

Leszczyński S., Wolontariat – definicja, typy, readaptacja społeczna, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2 (2012), s. 131-138.

Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Noworolnik C., Antropologiczne i teologiczne podstawy osobowości wolontariusza chrześcijańskiego według Jana Pawła II, w: Socjalizacja – wyzwanie współczesności, red. J. Stala, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, s. 89-108.

Pietrowski D., Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną, „Roczniki Naukowe Caritas” 5 (2001), s. 31-38.

Przybył J., Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej: geneza, cele i efekty projektu, w: Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, red. J. A. Malinowski, A. Wesołowska, „AKAPIT” s.c., Toruń 2015, s. 9-16.

Przygoda W., Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012.

Przygoda W., Podstawy teologiczne pracy charytatywno-socjalnej, w: Socjalizacja – wyzwanie współczesności, red. J. Stala, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2010, s. 25-40.

Schiff C., W poszukiwaniu wzoru wolontariusza pracującego na rzecz dzieci, w: Andragogiczne problemy współczesności, red. T. Aleksander, Wydawnictwo UJ, Kraków 1999, s. 193-211

Pobrania

Opublikowane

2017-12-10

Jak cytować

Adamczyk, Dariusz, i Katarzyna Jaworska. 2017. „Wolontariat, Wychowanie, Tutoring – Ku Rozwojowi człowieka”. Zeszyty Formacji Katechetów 68 (4):61-68. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/150.

Numer

Dział

Formacja psychologiczno-pedagogiczna

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >>