Formacja sumienia

Autor

Słowa kluczowe:

wychowanie moralne, sumienie, wina moralna, grzech

Abstrakt

W dominującej obecnie cywilizacji ponowoczesności panuje moda na subiektywizm, w tym także na subiektywizm w odniesieniu do norm moralnych oraz do moralnej oceny własnego postępowania. Kościół katolicki wyjaśnia, że dobrze uformowane sumienie nie tworzy, lecz odczytuje normy moralne, które są określane przez samego Boga. Sumienie prawe to sumienie, które trafnie odczytuje normy moralne i które we właściwy sposób ocenia wartość moralną poszczególnych czynów danej osoby. Zadaniem rodziców, kapłanów, katechetów i innych wychowawców jest pomaganie wychowankom w kształtowaniu prawego sumienia. Pogłębiona formacja sumienia chroni wychowanków zarówno przed niewrażliwością moralną, jak też przed skrajnością przeciwną, jaką jest popadanie w skrupuły i dostrzeganie zła moralnego tam, gdzie go nie ma.

Bibliografia

Dziewiecki M., Od urwisa do bohatera. Wychowanie moralne, duchowe i religijne chłopców, eSPe, Kraków 2013.

Nagórny J., Zadykowicz T. (red.). Formacja moralna – formacja sumienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-01

Jak cytować

Dziewiecki, Marek. 2023. „Formacja Sumienia”. Zeszyty Formacji Katechetów 90 (2):15-24. https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1409.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>